Etusivu » Maksut » Tuomioistuinten maksut

Tuomioistuinten maksut

1.1.2016 lukien

Korkein oikeus

500 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa rikosasiassa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutoksenhakijan eduksi.

Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus

500 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Hovioikeudet

Hakemusasia 250 euroa

Rikosasia, lähestymiskieltoasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 250 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa rikosasiassa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutoksenhakijan eduksi.

Muu asia 500 euroa

Hallinto-oikeudet

250 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Markkinaoikeus

2000 euroa

Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, maksu on 4000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6000 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.

Työtuomioistuin

2000 euroa

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.

Vakuutusoikeus

500 euroa

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.

Maksua ei peritä yksityishenkilön vakuutusoikeudessa vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos vakuutusoikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Käräjäoikeudet

Oikeudenkäyntimaksut

Rikosasia, lähestymiskieltoasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 250 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos tuomioistuin määrää lähestymiskiellon.

Rikosasiasta ei peritä maksua silloin, kun syyttäjä ajaa syytettä.

Riita-asia ja maaoikeusasia 500 euroa

– yksipuolisella tuomiolla tai myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistu tai sillensä jäänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään 65 euroa

– muu yksipuolisella tuomiolla tai myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistu tai sillensä jäänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia 86 euroa

– vastaajan riitauttama oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia 250 euroa


Hakemusmaksut

Yleensä 250 euroa

Jos asia siirtyy riitaisena istuntokäsittelyyn, maksu kuten riita-asiassa.

Alla olevissa hakemusasioissa maksut ovat kuitenkin seuraavat:

Avioeroasia

a) 200 euroa

b) jos asia siirtyy istuntokäsittelyyn, maksu kuten riita-asiassa

c) jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 100 euroa

Riita-asioiden sovittelu

a) jos sovittelua ei aloiteta 100 euroa

b) jos sovittelu aloitetaan 250 euroa

Konkurssi

a) konkurssiin asettamista koskeneessa asiassa hakijalta peritään 300 euroa,

jollei velallista aseteta konkurssiin

b) konkurssiin asettamisesta peritään konkurssipesältä 650 euroa

c) jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta 750 euroa

d) muusta kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta peritään 300 euroa,

maksua ei kuitenkaan peritä, jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä

e) erikseen hakemuksesta käsiteltävästä muusta konkurssilakiin (120/2004) perustuvasta asiasta peritään hakijalta 300 euroa;

maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, joka koskee turvaamistoimen tai pakkokeinon määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa taikka vahvistetun jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista;

f) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia siirretään riitaisena istuntokäsittelyyn, peritään maksu riitauttajalta kuten riita-asiassa.

Saneerausmenettely

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa 300 euroa

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa 1000 euroa

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 300 euroa


 
Julkaistu 15.1.2016