Etusivu » Maksut » Tuomioistuinten maksut

Tuomioistuinten maksut

1.1.2019 lukien

Korkein oikeus

510 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa rikosasiassa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutoksenhakijan eduksi.

Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus

510 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Hovioikeudet

Hakemusasia 260 euroa

Rikosasia, lähestymiskieltoasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 260 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa rikosasiassa alemman tuomioistuimen ratkaisua muutoksenhakijan eduksi.

Muu asia 510 euroa

Hallinto-oikeudet

260 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Markkinaoikeus

2050 euroa

Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, maksu on 4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6140 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 510 euroa.

Työtuomioistuin

2050 euroa

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 510 euroa.

Vakuutusoikeus

510 euroa

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.

Maksua ei peritä yksityishenkilön vakuutusoikeudessa vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos vakuutusoikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Käräjäoikeudet

Oikeudenkäyntimaksut

Rikosasia, lähestymiskieltoasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia sekä asia, jossa sovinto ei ole sallittu 260 euroa

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos tuomioistuin määrää lähestymiskiellon.

Rikosasiasta ei peritä maksua silloin, kun syyttäjä ajaa syytettä.

Riita-asia ja maaoikeusasia 510 euroa

– yksipuolisella tuomiolla tai myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistu tai sillensä jäänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään 65 euroa

– muu yksipuolisella tuomiolla tai myöntämisen perusteella tuomiolla ratkaistu tai sillensä jäänyt oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu riita-asia 86 euroa

– vastaajan riitauttama oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettu asia 260 euroa


Hakemusmaksut

Yleensä 260 euroa

Jos asia siirtyy riitaisena istuntokäsittelyyn, maksu kuten riita-asiassa.

Alla olevissa hakemusasioissa maksut ovat kuitenkin seuraavat:

Avioeroasia

a) 200 euroa

b) jos asia siirtyy istuntokäsittelyyn, maksu kuten riita-asiassa

c) jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 100 euroa

Riita-asioiden sovittelu

a) jos sovittelua ei aloiteta 100 euroa

b) jos sovittelu aloitetaan 260 euroa

Konkurssi

a) konkurssiin asettamista koskeneessa asiassa hakijalta peritään 310 euroa,

jollei velallista aseteta konkurssiin

b) konkurssiin asettamisesta peritään konkurssipesältä 670 euroa

c) jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta 770 euroa

d) muusta kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta peritään 310 euroa,

maksua ei kuitenkaan peritä, jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä

e) erikseen hakemuksesta käsiteltävästä muusta konkurssilakiin (120/2004) perustuvasta asiasta peritään hakijalta 310 euroa;

maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, joka koskee turvaamistoimen tai pakkokeinon määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa taikka vahvistetun jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista;

f) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia siirretään riitaisena istuntokäsittelyyn, peritään maksu riitauttajalta kuten riita-asiassa.

Saneerausmenettely

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa 310 euroa

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa 1020 euroa

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 310 euroa

Yksityishenkilön velkajärjestely

Velkajärjestelyasia, jossa hakijana on muu kuin velallinen, 260 euroa 
Julkaistu 31.12.2018