Hovrätterna

I Finland finns fem hovrätter: Helsingfors, Rovaniemi, Vasa, Åbo och Östra Finlands (Kuopio) hovrätter.

De flesta av de ärenden som behandlas i hovrätten är tingsrätternas avgöranden som överklagas. Hovrätterna behandlar i första instans ärenden som gäller landsförräderi och högförräderi samt vissa tjänsteåtal.

Till hovrätternas uppgifter hör också att på allmän nivå övervaka verksamheten vid tingsrätterna inom sina respektive domkretsar.