Ärendets behandling i hovrätten

Förberedelsen av ett besvärsärende vid hovrätten inleds när besvärsskriften inkommer till hovrätten. Under förberedelsen kan hovrätten begära att besvärsskriften kompletteras eller be om nödvändiga bemötanden samt avgöra om tillstånd till fortsatt handläggning meddelas i mål som kräver det. Efter förberedelsen avgör hovrätten målet antingen genom skriftligt förfarande eller vid huvudförhandling.

 
Publicerad 1.8.2019