Vittne i hovrätten

Vittnesmål vid huvudförhandling i hovrätten går till på samma sätt som vittnesmål i tingsrätten.

Vittnen och sakkunniga kallas till huvudförhandling via en stämningsman, per post eller per telefon. I kallelsen anges vilken dag och vid vilket klockslag samt var sammanträdet hålls och hur hörandet sker. Dessutom innehåller kallelsen information om vad som blir följden av utevaro samt andra behövliga upplysningar.

Om vittnet redan i tingsrätten har gett sin vittnesförsäkran behöver han eller hon inte göra det igen i hovrätten. Samma försäkran binder fortfarande vittnet att hålla sig till sanningen.

Ett vittne, en sakkunnig eller en part som hörts i tingsrätten kan höras även utan att han eller hon är personligen närvarande, exempelvis per telefon eller med hjälp av videoförbindelse, om det är möjligt att på det sättet tillförlitligt avgöra hur trovärdig en berättelse är. Hovrätten beslutar om hur hörandet sker. Parterna i målet ska dock alltid ges möjlighet att ställa frågor till den som hörs.

I vissa fall kan man vid hovrättens huvudförhandling lyssna på tingsrättens ljudupptagningar av vittnesberättelser.

Vittnet har rätt till arvode också i hovrätten.

 
Publicerad 1.8.2019