Vittne i hovrätten

Vittnesmål vid huvudförhandling i hovrätten går till på samma sätt som vittnesmål i tingsrätten. Om vittnet redan i tingsrätten har gett sin vittnesförsäkran behöver han eller hon inte göra det igen i hovrätten. Samma försäkran binder fortfarande honom eller henne att hålla sig till sanningen.

Ett vittne, en expert eller en part som hörts i tingsrätten kan höras även per telefon eller med hjälp av videoförbindelse, om det är möjligt att på det sättet tillförlitligt avgöra hur trovärdig en berättelse är. Parterna i målet ska dock alltid ges möjlighet att ställa frågor till den som hörs.

Tingsrättens ljudupptagningar av vittnesberättelser kan till behövliga delar också användas i hovrätten, om det inte är nödvändigt att det muntliga vittnesmålet till någon del ges pånytt.

Vittnen och experter kallas till huvudförhandling genom stämningsman, per post eller per telefon. I kallelsen ska nämnas när, var och hur hörandet sker. Dessutom innehåller kallelsen information om vad som blir följden om man uteblir och andra behövliga upplysningar.

Vittnet har rätt till arvode också i hovrätten.

 
Publicerad 8.8.2018