Ingångssidan » Att sköta ärenden » Ändringssökande

Ändringssökande

Om en part är missnöjd med tingsrättens avgörande, ska han inom en vecka meddela tingsrätten att han inte nöjer sig med tingsrättens avgörande. Tingsrätten ger anvisningar om hur ändring söks. Av den besvärsanvisning som fogas till tingsrättens avgörande framgår också vilken hovrätt besvären ska riktas till. Tiden för besvär är 30 dagar från den dag då tingsrättens avgörande avkunnades eller meddelades.

Hovrätten kan uppmana ändringssökanden att avhjälpa en brist i besvärsskriften inom en viss tid. Besvären avvisas om uppmaningen inte iakttas och besvären är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för en rättegång.

De flesta mål avgörs genom skriftligt förfarande, där parterna inte är närvarande. Om det i målet ordnas muntlig förberedelse eller huvudförhandling, kallar hovrätten in ändringssökanden. I kallelsen meddelas vad som blir följden om man uteblir. Ändringssökanden kallas till huvudförhandlingen och informeras samtidigt att om han eller hon uteblir från huvudförhandlingen, avskrivs den del av besvären som huvudförhandlingen gäller. I så fall förblir tingsrättens avgörande för motsvarande del i kraft.

En part kan också vid vite åläggas att infinna sig vid huvudförhandling, om det anses att utredningen av målet kräver att han eller hon hörs. Om en part trots vite inte infinner sig till huvudförhandlingen, kan domstolen bestämma att han eller hon ska hämtas.

Parterna kan kallas till huvudförhandling genom stämningsman, per post eller även per telefon.

 
Publicerad 4.4.2017