Ingångssidan » Att sköta ärenden » Ändringssökandens motpart

Ändringssökandens motpart

Om en part är nöjd med tingsrättens avgörande, behöver han inte på eget initiativ göra någonting.

Om motparten i målet söker ändring i avgörandet kan en part dock för sin del överklaga tingsrättens avgörande, även om han eller hon ursprungligen varit nöjd med avgörandet (motbesvär). Tiden för motbesvär är två veckor från utgången av den besvärstid som föreskrivits för ändringssökanden. I tingsrättens besvärsundervisning ingår anvisningar om motbesvär. Motbesvären förfaller om besvären återkallas, förfaller eller avvisas eller om ändringssökanden inte meddelas tillstånd till fortsatt handläggning. Motbesvären förfaller dock inte, om besvären återkallas först vid huvudförhandlingen.

Vid behov inbegär hovrätten ett bemötande av motparten. I bemötandet ska anges:

sådana uppgifter genom vilket ärendet kan identifieras, som parternas namn och ärendets nummer

om motparten medger eller bestrider ändringssökandens yrkanden

motpartens egen uppfattning om grunderna för ändringssökandens yrkanden och dessutom de fakta på vilka motparten själv önskar stöda sig

motpartens egna bevis och de omständigheter han vill bevisa med dem.

Tillsammans med begäran om ett bemötande får svaranden av hovrätten besvären och med dem förknippade dokument för kännedom.

I allmänhet avgörs målen genom skriftligt förfarande, där parterna inte är närvarande. Om det i målet ordnas muntlig förberedelse eller huvudförhandling, kallar hovrätten in motparten. I kallelsen meddelas vad som blir följden om man uteblir. Om behandlingen kräver motpartens närvaro kallas han till huvudförhandlingen och det utsätts ett vite, som måste betalas om han uteblir. Om han trots detta inte infinner sig, kan det bestämmas att han ska hämtas. I annat fall inkallas motparten och informeras samtidigt om att ärendet kan avgöras trots hans frånvaro.

Parterna kan kallas till huvudförhandling genom stämningsman, per post eller även per telefon.

 
Publicerad 4.4.2017