Ingångssidan » Offentlighet » Rättegångshandlingar

Rättegångshandlingar

Enbart en liten del av rättegångshandlingarna ska direkt med stöd av lag hemlighållas. Rättegångshandlingar som enlig lag ska hemlighållas är t.ex. flera av handlingarna förekommer vid rättegångar som gäller landsförräderibrott, handlingar om innehåller uppgifter om omständigheter som har samband med någons privatliv, hälsotillstånd eller handikapp eller med socialvård, fotografer som gäller ett brottsoffer, sinnesundersökning, personundersökning av en ung förbrytare och lämplighetsutredning i samband med samhällstjänst.

Också kontaktinformation som hänför sig till en part eller annan person som deltar i rättegången ska hemlighållas, om utlämnandet av uppgifter skulle kunna äventyra säkerheten för personen i fråga.

Domstolen kan dock i vissa fall besluta att rättegångshandlingar som innehåller ovan nämnda uppgifter blir offentliga till vissa delar eller i sin helhet.

Domstolen kan dessutom förordna att även andra än ovan nämnda handlingar ska hållas hemliga. Meddelande av ett sekretessförordnande förutsätter vanligen att en part har begärt detta. En förutsättnings för meddelande av ett sekretessförordnande är att handlingen innehåller uppgifter som enligt någon annan lag än lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar är sekretessbelagda och att uppgifternas offentlighet sannolikt skulle medföra väsentlig olägenhet eller skada.

 
Publicerad 4.4.2017