Ändringssökande

Ändring i hovrättens avgöranden söks hos högsta domstolen, som dock först måste ge besvärstillstånd.

Hovrätten fogar en besvärsanvisning till sitt avgörande. Där sägs om besvärstillstånd behövs och hur man ska förfara om man vill överklaga ett beslut. En besvärsanvisning fogas också till de avgöranden som hovrätten har gjort i första instans.

Den till högsta domstolen riktade besvärsskriften, som ska innehålla tillståndsansökan och besvär, ska lämnas in till hovrättens registratorskontor inom 60 dagar från hovrättens avgörande. I de fall som avgjorts av hovrätten i första instans är besvärstiden dock 30 dagar.

I besvärsskriften ska anges sökandens namn, yrke och boningsort samt antingen sökandens eller ombudets postadress till vilken meddelanden i saken får skickas. Skriften ska undertecknas. Om postadressen ändras, ska den nya adressen skriftligen anmälas till högsta domstolens registratorskontor.

Hovrätten ställer besvärsskriften till högsta domstolen tillsammans med en kopia av hovrättens avgörande och de handlingar som tagits upp vid hovrätten.

 
Publicerad 8.8.2018