Valmistelu

Asian valmistelu hovioikeudessa alkaa, kun valituskirjelmä saapuu hovioikeuteen. Valmistelun laajuus ja muoto riippuvat asian laadusta. Valmistelusta vastaa yksi hovioikeuden tuomari (valmistelusta vastaava jäsen). Tarvittaessa tuomarin apuna valmistelussa on hovioikeuden esittelijä. Valmistelussa valittajaa voidaan pyytää täydentämään valitusta.

Jos valitusasiassa ei tarvita jatkokäsittelylupaa tai lupa myönnetään, hovioikeus jatkaa asian käsittelyä.

Valittajan vastapuolelta pyydetään vastaus. Hovioikeus voi myös pyytää asianosaisilta lausumia.Valmistelussa voidaan pitää myös istunto, johon asianosaiset kutsutaan ja jossa suullisesti selvitetään asiaan liittyviä kysymyksiä pääkäsittelyä varten. Valmistelussa tehdään päätös pääkäsittelyn toimittamisesta. Siinä tehdään päätös myös asiantuntijalausunnon hankkimisesta, kirjallisen todisteen esittämisestä, katselmuksen toimittamisesta ja kuultavista todistajista.

Valmisteluun kuuluvat myös käytännön toimet pääkäsittelyjen järjestämiseksi kuten pääkäsittelyn ajankohdasta sopiminen ja asianosaisten ja todistajien kutsuminen tähän tilaisuuteen.

 
Julkaistu 1.8.2019