Valittajana

Jos asianosainen tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on hänen ilmoitettava tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun seitsemän päivän kuluessa ratkaisun antamisesta lukien. Tyytymättömyys tulee ilmoittaa asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle joko suullisesti tai kirjallisesti.

Asian ratkaisemisen yhteydessä asianosaisille annetaan kirjalliset ohjeet muutoksen hakemiseksi ja ohjeita on myös saatavilla käräjäoikeuden kanslioista. Tästä kirjallisesta, käräjäoikeuden ratkaisuun liitetystä valitusosoituksesta ilmenee myös, mille hovioikeudelle valitus on tehtävä sekä mitä valituskirjelmästä on ilmettävä. Määräaika valituksen tekemiselle on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisun julistamisesta tai antamisesta. Valitusta, jota ei ole tehty määräajassa, ei oteta tutkittavaksi.

Valituskirjelmässä on mainittava

1. käräjäoikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan
2. miltä kohdin käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta
3. mitä muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi
4. perusteet, joilla muutosta vaaditaan, ja miltä osin käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ovat valittajan mielestä virheelliset
4a.peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle asiassa, jossa jatkokäsittelylupa tarvitaan ja syyt, joiden nojalla valittaja katsoo perusteiden olevan olemassa, jos ne eivät muuten ilmene kirjelmästä
5. todisteet, joihin halutaan vedota ja mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen
6. mahdollinen pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa.

Hovioikeudessa riita-asiassa asianosainen ei saa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa, paitsi jos hän saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa tai että hänellä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin.

Valituksen saavuttua hovioikeuteen alkaa valitusasian valmistelu.

Hovioikeus voi kehottaa valittajaa täydentämään puutteellista valituskirjelmää määräajassa. Valitus jätetään aina tutkimatta, jos kehotusta ei noudateta ja valitus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi.

Valituksen johdosta hovioikeus kehottaa valittajan vastapuolta pääsääntöisesti antamaan kirjallisen vastauksen valitukseen. Vastausta pyydettäessä valittajan vastapuolelle annetaan tiedoksi valitus sekä siihen liitetyt asiakirjat.

Asiat voidaan ratkaista hovioikeudessa joko kirjallisessa menettelyssä tai pääkäsittelyssä. Kirjallisessa menettelyssä asia ratkaistaan kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella asianosaisten läsnä olematta. Jos asiassa järjestetään suullinen valmisteluistunto tai pääkäsittely, hovioikeus kutsuu valittajan sinne. Kutsussa ilmoitetaan, mitä poissaolosta seuraa. Valittaja kutsutaan pääkäsittelyyn uhalla, että valituksen käsittely hänen jäädessään pois lopetetaan pääkäsittelyn kohteena olevalta osalta ja käräjäoikeuden ratkaisu jää vastaavalta osin voimaan.

Asianosainen voidaan kutsua pääkäsittelyyn myös sakon uhalla, jos hänen kuulemisensa on asian selvittämiseksi tarpeen. Ellei hän saavu sakon uhasta huolimatta, hänet voidaan määrätä tuotavaksi.

Asianosaiset voidaan kutsua pääkäsittelyyn haastemiehen toimesta , kirjeellä tai puhelimitse. 
Julkaistu 1.8.2019