Valittajan vastapuolena

Jos osapuoli on tyytyväinen käräjäoikeuden ratkaisuun, hänen ei tarvitse tehdä oma-aloitteisesti mitään.

Vastapuolen valitettua käräjäoikeuden ratkaisusta voi osapuoli kuitenkin päättää myös osaltaan valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta, vaikka olisikin ollut alun perin ollut valmis jättämään asian käräjäoikeuden ratkaisun varaan. Tätä valitusmahdollisuutta kutsutaan vastavalitukseksi. Vastavalituksen tekeminen ei edellytä tyytymättömyyden ilmoitusta. Vastavalitus on tehtävä kahdessa viikossa valittajan valitusajan päättymisestä. Käräjäoikeuden antamaan valitusosoitukseen sisältyvät ohjeet myös vastavalituksen tekemiseksi. Vastavalitus raukeaa, jos alkuperäinen valitus peruutetaan, raukeaa, jätetään tutkimatta tai valittajalle ei myönnetä jatkokäsittelylupaa. Vastavalitus ei kuitenkaan raukea, jos valitus peruutetaan vasta pääkäsittelyssä.

Tarvittaessa hovioikeus pyytää valittajan vastapuolelta vastauksen valituksen johdosta. Vastauksessa pitää olla:

  • asian yksilöintitiedot, kuten asianumero ja osapuolten nimet,
  • myöntääkö vastapuoli valittajan muutosvaatimuksen vai vastustaako hän sitä,
  • vastapuolen käsitys valittajan vaatimusten perusteista ja seikat, joihin vastapuoli haluaa vedota
  • vastapuolen todisteet ja mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen.

Hovioikeudessa riita-asiassa asianosainen ei saa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa, paitsi jos hän saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa tai että hänellä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin.

Vastauspyynnön yhteydessä hovioikeus lähettää tiedoksi myös valituksen ja siihen liittyvät asiakirjat.

Asiat voidaan ratkaista hovioikeudessa joko kirjallisessa menettelyssä tai pääkäsittelyssä. Kirjallisessa menettelyssä asia ratkaistaan kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella menettelyssä, jossa asianosaiset eivät ole läsnä. Jos asiassa järjestetään suullinen valmisteluistunto tai pääkäsittely, hovioikeus kutsuu vastapuolen sinne. Kutsussa ilmoitetaan poissaolon seurauksista. Vastapuoli kutsutaan pääkäsittelyyn sakon uhalla, jos asian käsittely edellyttää hänen läsnäoloaan. Ellei hän saavu asetetusta sakon uhasta huolimatta, hänet voidaan määrätä tuotavaksi. Muussa tapauksessa vastapuoli kutsutaan uhalla, että asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta.

Asianosaiset voidaan kutsua pääkäsittelyyn haastemiehen toimesta , kirjeellä tai puhelimitse.

 
Julkaistu 1.8.2019