Asiakirjojen julkisuus

Oikeudenkäyntiasiakirjoista vain pieni osa on suoraan lain nojalla salassa pidettäviä. Tällaisia oikeudenkäyntiasiakirjoja ovat esimerkiksi useat maanpetosoikeudenkäynneissä esiintyvät asiakirjat, arkaluonteisia tietoja henkilön yksityiselämään, terveydentilaan, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyvistä seikoista sisältävät asiakirjat, rikoksen uhria koskevat valokuvat usein, mielentilatutkimus, nuoresta rikoksentekijästä laadittu henkilötutkinta ja yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys.

Lisäksi voidaan salata asianosaisen tai muun oikeudenkäyntiin osallisen yhteystiedot, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi henkilöön kohdistuvan turvallisuusuhkan vuoksi.

Tuomioistuin voi eräissä tilanteissa kuitenkin määrätä, että edellä mainittuja tietoja sisältävät oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia osaksi tai kokonaan.

Tuomioistuin voi lisäksi määrätä muitakin kuin edellä mainittuja asiakirjoja salassa pidettäviksi. Salassapitomääräyksen antaminen edellyttää yleensä asianosaisen pyyntöä. Edellytyksenä salassapitomääräyksen antamiselle on, että oikeudenkäyntiasiakirja sisältää muussa kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja ja, että tietojen julkiseksi tulemisesta todennäköisesti aiheutuisi merkittävää haittaa tai vahinkoa.

 
Julkaistu 1.8.2019