Muutoksenhaku

Hovioikeuden antamaan ratkaisuun haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta, jolta on kuitenkin saatava ensin lupa valittamiseen (valituslupa).

Hovioikeus liittää ratkaisuunsa valitusosoituksen. Siinä kerrotaan, tarvitaanko valituslupa ja miten valittajan on asiassa meneteltävä. Valitusosoitus liitetään myös niihin ratkaisuihin, jotka hovioikeus on tehnyt ensimmäisenä oikeusasteena.

Korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä, johon on sisällytettävä valituslupahakemus ja valitus, on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon 60 päivän määräajassa hovioikeuden ratkaisun antamisesta. Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena antaman ratkaisun osalta määräaika on kuitenkin 30 päivää.

Muutoksenhakukirjelmässä on mainittava hakijan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä hänen tai hänen asiamiehensä postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan hänelle lähettää. Kirjelmä on allekirjoitettava. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava kirjallisesti korkeimman oikeuden kirjaamoon.

Hovioikeus lähettää muutoksenhakukirjelmän korkeimmalle oikeudelle ja liittää siihen jäljennöksen hovioikeuden ratkaisusta sekä hovioikeudessa esillä olleet asiakirjat.

 
Julkaistu 8.8.2018