Valitus

Valituksessa on ilmoitettava, miltä kohdin ja mitä muutoksia hovioikeuden ratkaisuun halutaan sekä muutosvaatimusten perusteet.

Valittaja ei yleensä saa vedota muihin seikkoihin ja todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa. Poikkeuksena ovat tilanteet, jolloin valittaja ei ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen aikaisemmin tai hänellä on ollut pätevä syy olla tekemättä niin.

Jos valittaja haluaa vedota uusiin todisteisiin, hänen on ilmoitettava ne valituksessaan sekä kerrottava, mitä hän niillä haluaa todistaa ja miksei hän ole vedonnut todisteisiin aikaisemmin.

 
Julkaistu 1.8.2019