Valituslupa korkeimpaan oikeuteen

Korkein oikeus voi myöntää valitusluvan ainoastaan, jos

  • lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai
  • oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta on tärkeä saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi taikka
  • jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen vuoksi, jonka takia ratkaisu olisi purettava tai poistettava tai
  • jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupahakemuksessa on mainittava peruste, jolla valituslupaa pyydetään sekä syyt, joiden nojalla hakija katsoo perusteen olevan olemassa. Lisäksi on mainittava hovioikeuden ratkaisu, johon hakija tahtoo hakea muutosta.

Valituslupaa ei tarvita niissä asioissa, jotka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä oikeusasteena.

Jos valituslupaa ei myönnetä, alemman oikeusasteen ratkaisu jää pysyväksi.

 
Julkaistu 1.8.2019