Vastaus

Niissä asioissa, jotka hovioikeus on ratkaissut toisena oikeusasteena, korkein oikeus pyytää tarvittaessa valittajan vastapuolelta vastauksen. Jos valittajalle on myönnetty valituslupa, vastaus pyydetään aina.

Niissä asioissa, jotka hovioikeus on käsitellyt ensimmäisenä oikeusasteena, korkein oikeus pyytää vastauksen, ellei valitusta jätetä heti tutkimatta taikka hylätä selvästi perusteettomana.

Vastauksessa on esitettävä

  • asian yksilöintitiedot kuten asianumero ja osapuolten nimet
  • myöntääkö vai kiistääkö vastapuoli valittajan vaatimukset
  • vastapuolen käsitys valittajan vaatimusten perusteista ja seikat, joihin vastapuoli haluaa vedota
  • vastapuolen todisteet ja mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen.

Vastapuoli ei saa vedota muihin seikkoihin ja todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa. Poikkeuksena ovat tilanteet, jolloin vastapuoli ei ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen aikaisemmin tai hänellä on ollut pätevä syy olla tekemättä niin. Jos vastapuoli haluaa vedota uusiin todisteisiin, hänen on ilmoitettava ne vastauksessaan sekä kerrottava, mitä hän niillä haluaa todistaa ja miksei hän ole vedonnut todisteisiin aikaisemmin.

Vastauskirjelmässä on mainittava vastauksen antajan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä hänen tai hänen asiamiehensä postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan hänelle lähettää. Vastauskirjelmä on allekirjoitettava. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava kirjallisesti korkeimman oikeuden kirjaamoon.

 
Julkaistu 1.8.2019