Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

En part kan få gottgörelse i pengar av staten om rättegången oskäligt fördröjs. Syftet med gottgörelsen är att kompensera en part för den oro, osäkerhet och annan jämförbar olägenhet som orsakats till följd av dröjsmål vid rättegången.

Möjligheten till gottgörelse gäller tvistemål, ansökningsärenden och brottmål som behandlas i de allmänna domstolarna. Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen. Gottgörelse för dröjsmål ska yrkas vid den allmänna domstol som behandlar huvudsaken innan behandlingen av ärendet har avslutats. Det möjligt att få gottgörelse för en fördröjd rättegång också i förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen och de andra specialdomstolarna, högsta förvaltningsdomstolen samt de besvärsnämnder som handlägger besvärsärenden.

Vid bedömningen av huruvida en rättegång har fördröjts ska utöver rättegångens längd särskilt beaktas målets eller ärendets natur och omfattning, hur parterna, myndigheterna och domstolar har agerat under rättegången och sakens betydelse för parten. Dessutom beaktas Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis.

Beloppet för gottgörelsen är 1 500 euro för vart och ett år som rättegången har fördröjts av orsaker som domstolen eller myndigheten ansvarar för. Gottgörelsens sammanlagda belopp höjs med högst 2 000 euro, om huvudsaken är av särskilt stor betydelse för en part. Gottgörelsen är högst 10 000 euro, men gottgörelsens maximibelopp kan dock överskridas, om det finns särskilda skäl. Man har inte rätt till gottgörelse till den del ett straff sätts ned eller en administrativ påföljd lindras på grund av ett dröjsmål.

 
Publicerad 11.7.2019