Huvudförhandling

Huvudförhandlingen i hovrätten går i stort sett till på samma sätt som i tingsrätten. Också i hovrätten kan allmänheten vanligen följa förhandlingen. På tingsrättens sidor beskrivs huvudförhandlingen i tvistemål och brottmål.

Först redogör en av domarna kortfattat för tingsrättens avgörande och för resultatet av förberedelsen. Efter detta frågar domaren om de yrkanden som framställts vid förberedelsen fortfarande motsvarar parternas uppfattning. Därefter motiverar ändringssökanden och motparten i tur och ordning sin uppfattning och yttrar sig om de motiveringar som den andra har anfört.

Vid huvudförhandlingen ska muntligt läggas fram alla de omständigheter som man vill åberopa, för endast de beaktas i avgörandet. Det material som tagits upp i tingsrätten beaktas således inte automatiskt. I undantagsfall kan målet avgöras trots att ändringssökandens motpart inte är närvarande och då beaktas det material som motparten presenterat tidigare som rättegångsmaterial.

Parterna lägger fram sina skriftliga bevis och vittnena hörs. Därmed får hovrättens domare en möjlighet att själva göra iakttagelser om hur trovärdiga vittnenas berättelser är. Ett vittne kan höras även utan att han eller hon är personligen närvarande, exempelvis per telefon eller med hjälp av videoförbindelse, om det är möjligt att på det sättet tillförlitligt avgöra hur trovärdig en berättelse är. Hovrätten beslutar om hur hörandet sker. I vissa fall kan tingsrättens ljudupptagningar av vittnesberättelser också användas i hovrätten.

Huvudförhandlingen avslutas med att parterna slutför sin talan. Det innebär att parterna bedömer den bevisning som lagts fram och uppger sin uppfattning om huruvida tingsrättens avgörande ska ändras och i så fall på vilket sätt. Yrkande om ersättning för rättegångskostnader ska framställas innan behandlingen av målet har slutförts. I yrkandet ska beloppet av rättegångskostnaderna och grunderna för dem specificeras.

 
Publicerad 1.8.2019