Huvudförhandling

Huvudförhandlingen i hovrätten går i stort sett till på samma sätt som i tingsrätten. Också i hovrätten kan allmänheten vanligen följa förhandlingen. På tingsrättens sidor beskrivs huvudförhandlingen i tvistemål och brottmål.

Först redogör en av domarna kortfattat för tingsrättens avgörandeoch för resultatet av förberedelsen. Efter detta frågar domaren om de yrkanden som framställts vid förberedelsen fortfarande motsvarar parternas uppfattning. Därefter motiverar ändringssökanden och motparten i tur och ordning sin uppfattning och yttrar sig om de grunder som den andra har anfört.

Vid huvudförhandlingen ska muntligt läggas fram alla de omständigheter som man vill åberopa, för endast de beaktas i avgörandet. Det material som tagits upp i tingsrätten beaktas således inte automatiskt. I undantagsfall kan målet avgöras trots att ändringssökandens motpart inte är närvarande och då beaktas materialet som motparten presenterat tidigare som rättegångsmaterial.

Parterna lägger fram sina skriftliga bevis och vittnena hörs. Därmed får hovrättens domare en möjlighet att själva göra iakttagelser om vittnenas tillförlitlighet. Ett vittne, en expert eller en part kan höras även per telefon eller med hjälp av videoförbindelse, om det är möjligt att på det sättet tillförlitligt avgöra hur trovärdig en berättelse är. I vissa fall kan tingsrättens ljudupptagningar av vittnesberättelser också användas i hovrätten.

Förhandlingen avslutas med slutplädering. Där bedömer parterna den bevisning som framlagts och ger sin uppfattning om hur tingsrättens avgörande borde ändras eller om det alls borde ändras. Ett specificerat och motiverat krav på ersättning av rättegångskostnaderna ska läggas fram sist i slutpläderingen.

 
Publicerad 8.8.2018