Tillstånd till fortsatt handläggning

Behov av tillstånd till fortsatt handläggning

Tillstånd till fortsatt handläggning behövs i ett mål eller ärende när tingsrättens avgörande överklagas genom besvär. Tillstånd behövs såväl för brott- och tvistemål som för ansökningsärenden.

Tillstånd till fortsatt handläggning behöver dock inte

  • en svarande i ett brottmål som har dömts till ett strängare straff än fängelse i åtta (8) månader, om besvären avser det brott som tillräknats svaranden eller straffet. När straffets stränghet bedöms beaktas inte böter eller andra straffrättsliga påföljder som har dömts ut utöver fängelse (t.ex. körförbud och förverkandepåföljd).
  • åklagaren eller målsäganden i ett brottmål, om svaranden har dömts till strängare straff än fängelse i åtta (8) månader och besvären avser det brott som tillräknats svaranden eller det straff som dömts ut.

Grunderna för meddelande av tillstånd till fortsatt handläggning

Tillstånd till fortsatt handläggning ska meddelas, om

  • det finns anledning att betvivla att tingsrättens domslut är riktigt,
  • det inte är möjligt att bedöma om tingsrättens domslut är riktigt utan att tillstånd till fortsatt handläggning meddelas,
  • det är viktigt att meddela tillstånd med tanke på lagens tillämpning i andra likadana mål,
  • det finns andra vägande skäl till att meddela tillstånd.

Om det enligt besvären finns anledning att betvivla att tingsrättens domslut är riktigt, behöver tillstånd till fortsatt handläggning dock inte meddelas enbart för att bedöma bevisningen på nytt, om det inte utifrån de omständigheter som anges i besvären finns grundad anledning att betvivla domslutets riktighet.

Om tillstånd till fortsatt handläggning behövs, ska i besvärsskriften uppges grunden för att tillstånd ska meddelas och skälen till att ändringssökanden anser att det finns grund för tillståndet, om inte dessa annars framgår av besvärsskriften.

Beslut om meddelande av tillstånd till fortsatt handläggning

Hovrätten avgör i skriftligt förfarande om tillstånd till fortsatt handläggning ska meddelas utifrån tingsrättens avgörande, besvären, vid behov ett bemötande som begärs av ändringssökandens motpart och vid behov också det övriga rättegångsmaterialet.

Om tillstånd till fortsatt handläggning meddelas, ska både ändringssökanden och ändringssökandens motpart underrättas om detta.

Om tillstånd till fortsatt handläggning inte meddelas, står tingsrättens avgörande fast.

Sökande av ändring i ett beslut om tillstånd till fortsatt handläggning

Ett beslut genom vilket tillstånd till fortsatt handläggning har meddelats får inte överklagas.

Om tillstånd till fortsatt handläggning inte meddelas, kan ändring i beslutet sökas hos högsta domstolen. Först måste man dock be högsta domstolen om besvärstillstånd.

I samband med avgörandet ges också skriftliga anvisningar om hur man söker ändring.

 
Publicerad 1.8.2019