Förberedelsen

Förberedelsen av ett besvärsärende vid hovrätten inleds när besvärsskriften inkommer till hovrätten. Förberedelsens omfattning och form är beroende av målets karaktär. För förberedelsen svarar en av hovrättsdomarna (för förberedelsen ansvarig ledamot). Till sin hjälp vid förberedelsen har domaren vid behov en föredragande vid hovrätten. Vid förberedelsen kan hovrätten be ändringssökanden att komplettera besvären.

Om tillstånd till fortsatt handläggning i ett besvärsärende inte behövs eller om tillstånd meddelas ska hovrätten fortsätta handläggningen av målet.

Ett bemötande begärs av ändringssökandens motpart. Hovrätten kan också begära utsagor av parterna.

Vid förberedelsen kan också hållas ett sammanträde till vilket parterna inkallas, och där man inför huvudförhandlingen muntligt utreder de frågor som finns i målet Vid förberedelsen beslutas det om huvudförhandling ska hållas. Där beslutas också om sakkunnigutlåtanden ska inhämtas, om skriftliga bevis ska läggas fram, om syn ska förrättas och om vilka vittnen som ska höras. Till förberedelsen hör också praktiska åtgärder för att ordna huvudförhandlingen, som att komma överens om en tidpunkt och att kalla in parterna och vittnena till förhandlingen.

 
Publicerad 1.8.2019