Ändringssökande

Om en part önskar söka ändring i tingsrättens avgörande ska han eller hon meddela sitt missnöje med avgörandet inom sju dagar från att avgörandet avkunnats. Missnöjet ska meddelas antingen muntligt eller skriftligt till den tingsrätt som avgjort målet.

I samband med avgörandet av målet ges parterna skriftliga instruktioner för att söka ändring. Anvisningar finns också tillgängliga i tingsrätternas kanslier. I denna skriftliga besvärsanvisning, som bifogats till tingsrättens avgörande, framgår det också till vilken hovrätt man ska anföra besvär och vad som ska komma fram i besvärsskriften. Tiden för besvär är 30 dagar från den dag då tingsrättens avgörande avkunnades eller meddelades.

I besvärsskriften ska anges

1. det avgörande av tingsrätten i vilket ändring söks
2. till vilka delar ändring söks i tingsrättens avgörande
3. vilka ändringar man yrkar på att görs i tingsrättens avgörande
4. på vilka grunder ändring söks och i vilken mån motiveringarna i tingsrättens avgörande enligt ändringssökanden är felaktiga
4a. grund för tillstånd till fortsatt handläggning i mål där tillstånd behövs och orsakerna till att ändringssökanden anser sig ha grund, om detta inte framgår annanstans i skriften
5. bevis som man vill använda sig av och vad man med respektive bevis vill bevisa
6. en eventuell begäran om att huvudförhandling ska hållas i hovrätten

Förberedelsen av besvärsmålet inleds då besvären når hovrätten.

Hovrätten kan uppmana ändringssökanden att inom tidsfristen komplementera en bristfällig besvärsskrift. Besvären avvisas om uppmaningen inte iakttas och besvären är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för en rättegång.

Med anledning av besvären uppmanar hovrätten i allmänhet ändringssökandens motpart att ge ett skriftligt bemötande till besvären. När bemötande begärs ska besvärsskriften och de handlingar som fogats till den delges ändringssökandens motpart.

Mål kan avgöras i hovrätten genom skriftligt förfarande eller huvudförhandling. Vid skriftligt förfarande avgörs målet baserat på skriftligt rättegångsmaterial utan att parterna är närvarande. Om det i målet ordnas muntlig förberedelse eller huvudförhandling, kallar hovrätten in ändringssökanden. I kallelsen meddelas vad som blir följden om man uteblir. Ändringssökanden kallas till huvudförhandlingen och informeras samtidigt att om han eller hon uteblir från huvudförhandlingen, avskrivs den del av besvären som huvudförhandlingen gäller. I så fall förblir tingsrättens avgörande för motsvarande del i kraft.

En part kan också vid vite åläggas att infinna sig vid huvudförhandling, om det anses att utredningen av målet kräver att han eller hon hörs. Om en part trots vite inte infinner sig till huvudförhandlingen, kan domstolen bestämma att han eller hon ska hämtas.

Parterna kan kallas till huvudförhandling genom stämningsman, per post eller även per telefon.

 
Publicerad 8.8.2018