Ändringssökande

Om en part önskar söka ändring i tingsrättens avgörande ska han eller hon meddela sitt missnöje med avgörandet inom sju dagar från att avgörandet meddelats. Missnöjet ska meddelas antingen muntligt eller skriftligt till den tingsrätt som avgjort målet.

I samband med avgörandet av målet ges parterna skriftliga anvisningar om hur man söker ändring. Anvisningar går också att få vid tingsrätternas kanslier. Av den skriftliga besvärsanvisning som fogats till tingsrättens avgörande framgår det också till vilken hovrätt man ska anföra besvär och vad som ska komma fram i besvärsskriften. Tiden för besvär är 30 dagar från den dag då tingsrättens avgörande avkunnades eller meddelades. Besvär som inte har anförts inom föreskriven tid lämnas utan avseende.

I besvärsskriften ska anges

1. det avgörande av tingsrätten i vilket ändring söks
2. till vilka delar ändring söks i tingsrättens avgörande
3. vilka ändringar som yrkas i tingsrättens avgörande
4. de grunder på vilka ändring yrkas och i vilken mån motiveringarna i tingsrättens avgörande enligt ändringssökanden är felaktiga
4a. grunden för tillstånd till fortsatt handläggning i mål där tillstånd behövs och skälen till att ändringssökanden anser att det finns grund för tillståndet, om inte dessa annars framgår av besvärsskriften
5. de bevis som ändringssökanden önskar åberopa och vad ändringssökanden vill styrka med vart och ett av dem
6. en eventuell begäran om att huvudförhandling ska hållas i hovrätten.

I ett tvistemål får en part inte i hovrätten åberopa andra omständigheter eller bevis än de som har lagts fram i tingsrätten, utom då parten gör sannolikt att han eller hon inte har kunnat åberopa omständigheten eller beviset i tingsrätten eller att han eller hon har haft giltiga skäl att inte göra det.

Förberedelsen av besvärsärendet inleds då besvären når hovrätten.

Hovrätten kan uppmana ändringssökanden att inom utsatt tid komplettera en bristfällig besvärsskrift. Besvären avvisas om uppmaningen inte iakttas och besvären är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för en rättegång.

Med anledning av besvären uppmanar hovrätten i allmänhet ändringssökandens motpart att ge ett skriftligt bemötande till besvären. När bemötande begärs ska besvärsskriften och de handlingar som fogats till den delges ändringssökandens motpart.

Mål kan avgöras i hovrätten antingen genom skriftligt förfarande eller vid huvudförhandling. Vid skriftligt förfarande avgörs målet utifrån skriftligt rättegångsmaterial utan att parterna är närvarande. Om det i målet ordnas muntlig förberedelse eller huvudförhandling, kallar hovrätten in ändringssökanden. I kallelsen meddelas vad som blir följden av utevaro. Ändringssökanden kallas till huvudförhandlingen och informeras samtidigt om att hans eller hennes utevaro från huvudförhandlingen leder till att den del av besvären som huvudförhandlingen gäller avskrivs. I så fall förblir tingsrättens avgörande för motsvarande del i kraft.

En part kan också vid vite åläggas att infinna sig till huvudförhandlingen, om det för utredningen av saken anses nödvändigt att parten hörs. Om en part trots vite inte infinner sig till huvudförhandlingen, kan domstolen bestämma att han eller hon ska hämtas.

Parterna kan kallas till huvudförhandling via en stämningsman, per post eller per telefon.

 
Publicerad 1.8.2019