Ändringssökandens motpart

Om en part är nöjd med tingsrättens avgörande, behöver han eller hon inte på eget initiativ göra någonting.

Om hans eller hennes motpart sökt ändring i tingsrättens avgörande kan en part också för sin del överklaga avgörandet, även om parten ursprungligen hade varit beredd att nöja sig med tingsrättens avgörande. Denna besvärsmöjlighet kallas för motbesvär. För att anföra ett motbesvär behöver man inte först lämna in ett meddelande om missnöje. Motbesvär ska anföras inom två veckor från utgången av ändringssökandens besvärstid. I tingsrättens besvärsanvisning ingår anvisningar om motbesvär. Motbesvären förfaller om de ursprungliga besvären återkallas, förfaller eller avvisas eller om ändringssökanden inte meddelas tillstånd till fortsatt handläggning. Motbesvären förfaller dock inte, om besvären återkallas först vid huvudförhandlingen.

Vid behov begär hovrätten med anledning av besvären ett bemötande av motparten. I bemötandet ska anges

  • sådana uppgifter genom vilket målet kan identifieras, som parternas namn och målets nummer
  • om motparten medger eller bestrider ändringssökandens yrkanden
  • motpartens egen uppfattning om grunderna för ändringssökandens yrkanden och dessutom de fakta på vilka motparten själv önskar stöda sig
  • motpartens egna bevis och de omständigheter han eller hon vill bevisa med dem.

Tillsammans med begäran om ett bemötande skickar hovrätten också besvären och med dem förknippade dokument för kännedom.

Målet kan avgöras i hovrätten genom skriftligt förfarande eller huvudförhandling. Vid skriftligt förfarande avgörs målet baserat på skriftligt rättegångsmaterial utan att parterna är närvarande. Om det i målet ordnas muntlig förberedelse eller huvudförhandling, kallar hovrätten in motparten. I kallelsen meddelas vad som blir följden om man uteblir. Om behandlingen kräver motpartens närvaro kallas han eller hon till huvudförhandlingen och det utsätts ett vite, som måste betalas om vid uteblivande. Om motparten trots detta inte infinner sig, kan det bestämmas att han eller hon ska hämtas. I annat fall inkallas motparten och informeras samtidigt om att målet kan avgöras trots hans eller hennes frånvaro.

Parterna kan kallas till huvudförhandling genom stämningsman, per post eller även per telefon.

 
Publicerad 8.8.2018