Ändringssökandens motpart

Om en part är nöjd med tingsrättens avgörande, behöver han eller hon inte på eget initiativ göra någonting.

Om motparten sökt ändring i tingsrättens avgörande kan en part också för sin del överklaga avgörandet, även om parten ursprungligen hade varit beredd att nöja sig med tingsrättens avgörande. Denna besvärsmöjlighet kallas motbesvär. För att anföra ett motbesvär behöver man inte först anmäla missnöje. Motbesvär ska anföras inom två veckor från utgången av ändringssökandens besvärstid. I tingsrättens besvärsanvisning ingår anvisningar också om motbesvär. Motbesvären förfaller om de ursprungliga besvären återkallas, förfaller eller avvisas, eller om ändringssökanden inte meddelas tillstånd till fortsatt handläggning. Motbesvären förfaller dock inte om besvären återkallas först vid huvudförhandlingen.

Vid behov begär hovrätten med anledning av besvären ett bemötande av motparten. I bemötandet ska anges

  • sådana uppgifter genom vilket målet kan identifieras, såsom målets nummer och parternas namn
  • om motparten medger eller motsätter sig ändringssökandens yrkanden
  • motpartens uppfattning om grunderna för ändringssökandens yrkanden och de omständigheter som motparten önskar åberopa
  • motpartens bevis och vad som ska styrkas med varje bevis.

I ett tvistemål får en part inte i hovrätten åberopa andra omständigheter eller bevis än de som har lagts fram i tingsrätten, utom då parten gör sannolikt att han eller hon inte har kunnat åberopa omständigheten eller beviset i tingsrätten eller att han eller hon har haft giltiga skäl att inte göra det.

Tillsammans med begäran om ett bemötande skickar hovrätten också besvären och med dem förknippade dokument för kännedom.

Målet kan avgöras i hovrätten antingen genom skriftligt förfarande eller vid huvudförhandling. Vid skriftligt förfarande avgörs målet utifrån skriftligt rättegångsmaterial utan att parterna är närvarande. Om det i målet ordnas muntlig förberedelse eller huvudförhandling, kallar hovrätten in motparten. I kallelsen meddelas vad som blir följden av utevaro. Om behandlingen kräver motpartens närvaro kallas han eller hon till huvudförhandlingen vid vite. Om motparten trots vite inte infinner sig, kan det bestämmas att han eller hon ska hämtas. I annat fall inkallas motparten vid äventyr att målet kan avgöras trots hans eller hennes utevaro.

Parterna kan kallas till huvudförhandling via en stämningsman, per post eller per telefon.

 
Publicerad 1.8.2019