Besvär

I besvären ska anges till vilken del ändring söks i hovrättens avgörande, vilka ändringar som yrkas samt grunderna för dem.

Ändringssökanden får i regel inte åberopa andra omständigheter och bevis än sådana som lagts fram i tingsrätten eller hovrätten. Ett undantag utgör de fall då ändringssökanden inte tidigare har kunnat åberopa en omständighet eller ett bevis eller har haft giltig orsak att inte göra det.

Om ändringssökanden vill åberopa nya bevis, ska han eller hon nämna dem i besvärsskriften och förklara vad han eller hon önskar bevisa med dem och varför bevisen i fråga inte har åberopats tidigare.

 
Publicerad 1.8.2019