Besvärstillstånd

Högsta domstolen kan bevilja tillstånd

  • när det är viktigt med avseende på lagens tillämpning eller
  • när det är viktigt med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning,
  • om det finns särskild anledning till följd av ett sådant rättegångs- eller annat fel att avgörandet därför borde återbrytas eller undanröjas eller
  • av något annat vägande skäl.

I tillståndsansökan ska anges den grund på vilken tillstånd söks samt orsakerna till att denna grund enligt ändringssökandens åsikt föreligger. Också det avgörande av hovrätten i vilket man vill söka ändring ska anges.

I ärenden som hovrätten har avgjort som första rättsinstans, behövs inte besvärstillstånd.

 
Publicerad 8.8.2018