Ansökan om besvärstillstånd hos högsta domstolen

Högsta domstolen kan meddela besvärstillstånd endast om

  • det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är viktigt att ärendet prövas av högsta domstolen,
  • det finns särskild anledning till följd av ett rättegångs- eller annat fel som gör att avgörandet borde återbrytas eller undanröjas,
  • det finns något annat vägande skäl till att meddela besvärstillstånd.

I ansökan om besvärstillstånd ska anges den grund på vilken besvärstillstånd begärs samt de skäl på vilka sökanden anser att grund för meddelande av besvärstillstånd föreligger. Också det avgörande av hovrätten i vilket man vill söka ändring ska anges.

I ärenden som hovrätten har avgjort i första rättsinstans behövs inte besvärstillstånd.

Om besvärstillstånd inte meddelas, står den lägre rättsinstansens avgörande fast.

 
Publicerad 1.8.2019