Bemötande

I ärenden som hovrätten har avgjort i andra instans ber högsta domstolen vid behov ändringssökandens motpart att komma med ett bemötande. Om ändringssökanden har beviljats besvärstillstånd, begärs alltid ett bemötande.

I de fall som behandlats av hovrätten i första instans begär högsta domstolen ett bemötande om besvären inte direkt lämnas utan prövning eller avslås som klart ogrundade.

I bemötandet ska nämnas

  • sådana uppgifter genom vilket ärendet kan identifieras, såsom ärendets nummer och parternas namn
  • om motparten medger eller bestrider ändringssökandens yrkanden
  • motpartens uppfattning om grunderna för ändringssökandens yrkanden och de omständigheter som motparten önskar åberopa
  • motpartens bevis och vad som ska styrkas med varje bevis.

Motparten får inte åberopa andra omständigheter och bevis än sådana som lagts fram i tingsrätten eller hovrätten. Ett undantag utgör de fall då motparten inte tidigare har kunnat åberopa en omständighet eller ett bevis eller har haft giltig orsak att inte göra det. Om motparten vill åberopa nya bevis, ska han eller hon nämna dem i sitt bemötande och förklara vad han eller hon önskar bevisa med dem och varför bevisen i fråga inte har åberopats tidigare.

I bemötandet ska anges motpartens namn, yrke och boningsort samt motpartens eller ombudets postadress till vilken meddelanden i saken får skickas. Bemötandet ska undertecknas. Om postadressen ändras, ska den nya adressen skriftligen anmälas till högsta domstolens registratorskontor.

 
Publicerad 1.8.2019