Bemötande

I ärenden som hovrätten har avgjort i andra instans ber högsta domstolen vid behov ändringssökandens motpart komma med ett bemötande. Om besvärstillstånd har beviljats, begärs alltid ett bemötande. I de fall som behandlats av hovrätten i första instans, begär högsta domstolen svar, om besvären inte direkt lämnas utan prövning eller avslås såsom klart ogrundade.

I bemötandet ska nämnas

  • sådana uppgifter genom vilket ärendet kan identifieras, som parternas namn och ärendets nummer
  • om motparten medger eller bestrider ändringssökandens yrkanden
  • motpartens egen uppfattning om grunderna för ändringssökandens yrkanden och dessutom de fakta på vilka motparten själv önskar stöda sig
  • motpartens egna bevis och de omständigheter han vill bevisa med dem.

Motparten får inte åberopa andra omständigheter och bevis än sådana som lagts fram i tingsrätten eller hovrätten. Ett undantag utgör de fall då motparten inte tidigare har kunnat åberopa en omständighet eller ett bevis eller har haft giltig orsak att inte göra det. Om motparten vill åberopa nya bevis, ska han nämna dem i sitt bemötande och förklara vad han vill bevisa med dem och varför han inte tidigare har åberopat bevisen i fråga.

I bemötandet ska anges motpartens namn, yrke och boningsort samt motpartens eller ombudets postadress till vilken meddelanden i saken får skickas. Bemötandet ska undertecknas. Om postadressen ändras, ska den nya adressen skriftligen anmälas till högsta domstolens registratorskontor.

 
Publicerad 8.8.2018