Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia


Käsittely käräjäoikeudessa

Vanhemmat voivat tehdä lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle hakemuksen yhteisen alaikäisen lapsen huollon, asumisen, tapaamisoikeuden ja elatusavun määräämiseksi. Hakemuksen voi tehdä joko avioerohakemuksen yhteydessä tai erillisenä asiana. Käräjäoikeus voi hakemuksesta myös muuttaa lapsen asioissa annettua aikaisempaa päätöstä tai vahvistettua sopimusta, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet ovat muuttuneet tai muutoin on aihetta.

Jos vanhemmat ovat erimielisiä, käräjäoikeus käsittelee asian. Vanhemmat kutsutaan ensin valmisteluistuntoon. Käräjäoikeus voi käsittelyn yhteydessä pyytää sosiaalitoimelta selvityksen perheen tilanteesta, mikäli asiat eivät selviä valmistelussa. Selvityksen tekijät tekevät kotikäynnin vanhempien luokse, selvittävät lapsen mielipiteen ja hankkivat tarvittaessa tietoja muilta viranomaisilta.

Myös oikeudenkäynnin aikana vanhemmat voivat sopia riitansa. Tällöin tuomari antaa sopimuksen mukaisen päätöksen ja asian käsittely päättyy.

Sosiaalitoimen selvityksen saapumisen jälkeen vanhemmat kutsutaan pääkäsittelyyn, jossa voidaan kuulla myös todistajia. Käsittelyn päätteeksi käräjäoikeus antaa asiassa päätöksen.


Sopimus lastenvalvojan luona

Pääsääntönä on, ett vanhemmat sopivat lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona. Lapsen kotikunnan sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen, joka rinnastuu sen jälkeen tuomioistuimen päätökseen.


Perheasiainsovittelu

Jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen asioista, he voivat hakeutua myös kunnan järjestämään maksuttomaan perheasiainsovitteluun. Sovittelija auttaa vanhempia löytämään sovinnollisen ratkaisun erimielisyyksiin.

Perheasiainsovittelijoina toimivat useimmiten perheneuvolan ja muun sosiaalitoimen työntekijät. Sovittelua tarjoavat myös kirkon perheasioiden neuvottelukeskukset ja muut sovittelutoimintaan luvan saaneet tahot.

Sovittelu on luottamuksellista.


Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu käräjäoikeudessa

Huoltoriitaa voidaan sovitella myös käräjäoikeudessa. Sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija (yleensä psykologi tai sosiaalityöntekijä). Sovittelijatuomari on eri henkilö kuin asiaa oikeudenkäynnissä käsittelevä tuomari. Asiantuntija-avustajan käyttäminen on vanhemmille maksutonta.

Vanhemmat voivat joko yhdessä tai erikseen hakea sovittelua käräjäoikeudelta. Hakemus on vapaamuotoinen. Käräjäoikeuksilla on myös valmiita hakemuskaavakkeita, jotka helpottavat hakemuksen laatimista. Hakemuksessa tulee ilmoittaa osapuolten nimet ja yhteystiedot, mitä asioita hakija haluaa soviteltavan ja lyhyt kuvaus erimielisyydestä.

Asia voidaan siirtää sovitteluun myös vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Tällöin oikeudenkäynti keskeytetään odottamana sovittelun lopputulosta.

Sovittelu on vapaamuotoista ja etenee pääasiassa yhdessä käytävin keskusteluin ja neuvotteluin. Sovittelija ja asiantuntija-avustaja voivat keskustella osapuolten kanssa myös ilman toisen osapuolen läsnäoloa.

Sovittelu toteutetaan joutuisasti. Tavoitteena on järjestää sovitteluistunto kuuden viikon kuluessa sovittelun aloittamisesta.

Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa syntyneen sopimuksen, jolloin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen.

 
Julkaistu 20.6.2018