Sähköinen haastehakemus

Summaarinen riita-asia ja sähköinen asiointi

Summaarisella riita-asialla tarkoitetaan kirjallisessa menettelyssä ratkaistavaa asiaa, joka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee

 • tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut),
 • hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka
 • häätöä.

Suppean haastehakemuksen käyttö edellyttää kantajan (velkoja) ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.

Sähköinen asiointi tulee summaarisessa riita-asiassa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille 1.9.2019 lukien. Haastehakemus on toimitettava käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra). Uudistukseen liittyvä tietojärjestelmien kehittämis- ja muutostyö on tällä hetkellä (kesäkuu 2019) meneillään ja tietoja tarvittaessa päivitetään tälle sivulle. Lisätietoa uudistuksesta tiedotteesta 17.6.2019.

Sähköinen asiointipalvelu

Sähköinen asiointipalvelu soveltuu paitsi yksityishenkilöiden myös yritysten ja yhteisöjen, kuten pienempien perintätoimistojen ja kuntien käyttöön.

Kantaja voi lähettää haastehakemuksen käräjäoikeuteen sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa voi myös seurata asian etenemistä, noutaa käräjäoikeuden ratkaisun ja siirtää se ulosottoon.

Lisätietoa sähköisestä asioinnista https://oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/sahkoinenasiointi.html

Tietojärjestelmäyhteys (Santra-järjestelmä)

Tietojärjestelmäyhteys soveltuu paljon haastehakemuksia tekeville yrityksille ja yhteisöille, kuten suurille perintätoimistoille, valtiolle tai kunnille. Näiden tulee omalla kustannuksella kehittää tietojärjestelmäänsä siten, että se muodostaa vahvistetun tiedostomallin mukaisia hakemustietueita. Tiedostokuvaukset löytyvät tästä https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/oikeusrekisterikeskus/sahkoinenhaastehakemus/santra-jarjestelma.htm. Testausten jälkeen Oikeusrekisterikeskus hyväksyy yrityksen tai yhteisön Santran ja tuomiorekisterin käyttäjäksi.

Tietojärjestelmäyhteys välittää kantajan lähettämät konekieliset haastehakemukset käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmään. Tuomiorekisteristä kantaja voi noutaa käräjäoikeuden antamat ratkaisut.

Poikkeukset 1.9.2019 voimaan tulevasta sähköisen asioinnin pakollisuudesta

Poikkeustilanteessa haastehakemus voidaan toimittaa paperisena tai sähköpostin liitetiedostona, jos sitä ei voida laatia sähköisen asioinnin järjestelmissä. Päätöksen siitä, onko sähköinen asiointi pakollista tietyssä tapauksessa, tekee aina tuomioistuin.

Poikkeustilanteita ovat:

 • sähköisessä asiointipalvelussa ja Santrassa haastehakemus:
  • joka koskee valuuttasaatavaa tai luottokorkovaatimusta, joka on sidottu kahden kuukauden euribor-korkoon
  • jossa ei ole saatava- tai oikeudenkäyntikuluvaatimusta (esim. vaaditaan pelkästään häätöä)
 • sähköisessä asiointipalvelussa haastehakemus, joissa on useita kantajia.

Erityistapauksista:

 • Jos haastehakemukseen on oheistettava lain tai käräjäoikeuden edellyttämä liiteasiakirja (esim. juokseva velkakirja), kantajalle ei lähtökohtaisesti voida asettaa velvollisuutta sähköiseen asiointiin. Sähköinen asiointi on näissä harvinaisissa tilanteissa kuitenkin suotavaa ja kantajan voi toimittaa liitteet erikseen käräjäoikeudelle sähköpostiviestin liitetiedostona tai postitse. Valtakirjan tai kaupparekisteriotteen oma-aloitteinen liittäminen ei lähtökohtaisesti ole peruste poiketa sähköisen asioinnin pakollisuudesta. Pienlainasopimusehtojen oheistaminen on tarpeen vain silloin, kun käräjäoikeus sitä edellyttää.
 • Sähköiseen haastehakemukseen on välttämätöntä täyttää sekä tuomioistuintunnus että vastaajan kuntatieto. Haastehakemus välitetään tietojärjestelmässä oikeaan käräjäoikeuteen kuntatiedon perusteella. Kantajalla on velvollisuus selvittää vastaajan ajantasaiset yhteystiedot. Mikäli tässä ei onnistuta, kuntatiedon voi merkitä esim. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään merkityn viimeisimmän kotipaikan perusteella. Jos vastaajan kuntakoodi puuttuu, hakemus tulee vireille käräjäoikeuteen, jonka tuomioistuintunnuksen hakija on antanut haastehakemuksessa.
 • Yhdistelmäkanteella tarkoitetaan esim. useiden vastaajien ja saatavien haastehakemusta, jossa kaikki vastaajat eivät vastaa kaikista saatavista tai useiden vastaajien haastehakemusta, joissa vastaajilla erisuuruiset vastuut. Yhdistelmäkanne ei lähtökohtaisesti muodosta poikkeusta sähköisen asioinnin pakollisuuteen. Vaatimukset voi laatia esim. seuraavasti: vastaaja 1:n vaatimukset 1-5, vastaaja 2:n vaatimukset 6-10 ja yhteisvastuulliset vaatimukset 11-15. Vaatimusten perusteet -kentässä voi yksilöidä, että vaatimukset 1-5 kohdistuvat vastaaja A:han, vaatimukset 6-10 vastaaja B:hen ja vaatimukset 11-15 yhteisvastuullisesti A ja B:n lisäksi myös C:hen.
 • Haastehakemuksen tekstisisällön merkkimäärä saattaa nousta esim. yhdistelmäkanteen kohdalla suureksi. Laajatkin haastehakemukset, joissa on lukuisia vaatimuseriä, siirtyvät täydellisinä käräjäoikeuden tietojärjestelmään. Vaatimusten perusteet –kentän tekstisisällön enimmäismerkkimäärää ei kuitenkaan voi ylittää. Enimmäismerkkimäärä on Santrassa 32.700 ja sähköisessä asiointipalvelussa 1.9.2019 lukien 20.000.

Yllä olevia tietoja päivitetään uudistuksen voimaan tuloon asti.
 
Julkaistu 17.6.2019