Pääkäsittely

Rikosasian pääkäsittely kestää tavallisimmissa asioissa enintään muutaman tunnin. Laajojen ja monimutkaisten asioiden käsittely saattaa kestää useita päiviä.

Pääkäsittely etenee seuraavassa järjestyksessä:

1. Syyttäjä esittää syytteensä eli rangaistusvaatimuksensa ja niiden perusteet sekä mahdolliset muut vaatimukset. Syyttäjä esittää myös ne asianomistajien vahingonkorvausvaatimukset, jotka hän on ottanut ajaakseen.

2. Asianomistaja esittää korvausvaatimuksensa. Asianomistaja voi yhtyä syyttäjän rangaistusvaatimukseen tai vaatia muuta rangaistusta. Asianomistaja voi esittää myös vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

3. Vastaaja vastaa syyttäjän ja asianomistajien vaatimuksiin. Vastaaja ilmoittaa, pitääkö hän vaatimuksia oikeina vai väärinä.

4. Syyttäjä kertoo, mitä asiassa hänen käsityksensä mukaan on tapahtunut ja miksi hän on päättänyt esittää haastehakemuksen mukaisen syytteen (syyttäjän asiaesittely). Asianomistaja kertoo, mihin hänen vahingonkorvausvaatimuksensa perustuu ja minkä vuoksi hän on päätynyt vaatimiinsa euromääriin. Vastaaja esittää kantansa syyttäjän ja asianomistajien näkemyksiin.

5. Ensin käydään läpi kirjalliset todisteet. Sen jälkeen kuullaan asianomistajaa, syytettyä ja todistajia. Kaikki todisteet, joihin halutaan vedota, on käytävä läpi pääkäsittelyssä, sillä käräjäoikeus ei saa ottaa huomioon todisteita tai kuulustelukertomuksia esitutkintapöytäkirjasta.

6. Loppupuheenvuoroissa asianosaiset esittävät mielipiteensä siitä, onko syyte näytetty toteen. Syyttäjä lausuu käsityksensä siitä, millainen rangaistus vastaajalle pitäisi tuomita, jos hänet todetaan syylliseksi. Vastaaja lausuu asiasta oman mielipiteensä.

7. Käräjäoikeus antaa ratkaisun suullisesti heti istunnossa (tuomion julistaminen) tai myöhemmin kirjallisesti kansliatuomiona. Tuomio on tällöin saatavissa kansliasta tai se voidaan pyynnöstä toimittaa asianosaisille, esimerkiksi sähköpostilla tai postitse.

Rikosasia voidaan käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa, lautamieskokoonpanossa tai kolmen tuomarin kokoonpanossa.

Joskus syytetty, joka on määrätty saapumaan pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti, ei tulekaan istuntoon. Eräissä tapauksissa pääkäsittely voidaan silloinkin pitää ja esimerkiksi todistajat voidaan kuulla. Asiaa ei kuitenkaan voida heti ratkaista ja usein pääkäsittely joudutaan kokonaan peruuttamaan. Pääkäsittelystä pois jäänyt syytetty tuomitaan poissaolosakkoon ja määrätään tuotavaksi seuraavaan istuntoon. Poliisi hoitaa hänen kiinniottamisensa.

Yksinkertaiset rikosasiat voidaan käsitellä myös niin, ettei vastaajan tarvitse olla läsnä pääkäsittelyssä. Tällöin on yleensä kysymys asioista, joissa ei tarvita erityistä todistelua. Käräjäoikeus ilmoittaa haastamisen yhteydessä, saako vastaaja jäädä pois pääkäsittelystä. Ellei vastaaja ole paikalla, hänen käsityksensä asiasta tutkitaan hänen esitutkintakertomuksestaan tai kirjallisesta vastauksestaan. Muuten pääkäsittely tapahtuu, kuten edellä on kerrottu.

Asianosainen, jonka mielestä käräjäoikeuden tuomio ei ole oikea, voi hakea siihen muutosta valittamalla tuomiosta hovioikeuteen. Käräjäoikeus antaa jokaisen tuomion yhteydessä ohjeet siitä, miten muutosta haetaan.


 
Julkaistu 10.7.2019