Tingsrätterna

Vid tingsrätterna behandlas brott- och tvistemål samt ansökningsärenden. I Finland finns 20 tingsrätter (sedan 1.1.2019). Tingsrättens chef kallas lagman, de övriga domarna är tingsdomare. I vissa brottmål deltar även lekmannamedlemmar, dvs. nämndemän, i behandlingen. Ärendena behandlas och avgörs antingen i sammanträde, till vilket parterna i målet inkallas, eller i skriftligt förfarande, varvid avgörandet görs enbart på basis av handlingarna. Enkla ärenden kan även avgöras av notarier som praktiserar vid domstolen och sådana medlemmar av kanslipersonalen som fått särskild utbildning för detta.

Tingsrätternas kansli har öppet under samma arbetstider som statens ämbetsverk, kl. 8.00–16.15. Kansliet ger klienterna handledning och råd i procedurfrågor. Advokatmässiga råd får domstolen inte ge utan för det finns rättshjälpsbyråer, advokatbyråer och juridiska byråer.

I tvistemål är det fråga om att lösa meningsskiljaktigheter mellan enskilda människor eller företag på ett opartiskt sätt i domstolen. Tvisten kan gälla till exempel skadestånd, arv, hävande av ett köp eller hyran för en lägenhet.

I ett brottmål ställs till exempel den som åtalas för stöld, rattfylleri, misshandel eller någon annan straffbar gärning inför rätta i tingsrätten. I samband med ett brottmål behandlas ofta också offrets, dvs. målsägandens skadeståndsyrkande.

Till ansökningsärendena hör bland annat skilsmässor och beslut om vårdnaden om barn eller skuldsaneringsärenden.

På dessa sidor finns allmän information om tingsrättens verksamhet. Specialfall och undantag behandlas inte. Informationen är inte nödvändigtvis tillräcklig för att man ska kunna sköta ärenden i tingsrätten utan ett sakkunnigt biträde.

Justitieministeriet ansvarar inte för eventuella brister i webbplatsens innehåll.