Dödande av handlingar

Om någon handling, till exempel ett aktiebrev, har förkommit eller förstörts, kan tingsrätten på ansökan döda den.

  • Handlingens ägare eller den som i övrigt borde ha handlingen i sin besittning kan göra en ansökan om att döda handlingen till tingsrätten. Samtidigt ska han eller hon lämna in en kopia av handlingen eller en annan tillförlitlig utredning om dess innehåll.
  • Dessutom ska inlämnas en utredning om på vilken grund sökanden har ägt till exempel ett aktiebrev.
  • Ansökan ska göras hos tingsrätten på den ort där förbindelsen ska fullgöras. Om ingen sådan ort anges i handlingen, görs ansökan hos tingsrätten på den ort där den genom förbindelsen förpliktade personen är bosatt. Om dessa bestämmelser i något fall inte kan tillämpas, handläggs ärendet av tingsrätten på sökandens boningsort.
  • När det är frågan om dödande av ett pantbrev över fastställande av inteckning ska ansökan göras till tingsrätten på den ort där fastigheten är belägen.
 
Publicerad 11.7.2019