Behandling av ansökningsärenden

Ett ansökningsärende som gäller bara registrering av en viss händelse, såsom skilsmässa, avgör tingsrätten i kanslibehandling. När det är frågan om meningsskiljaktigheter mellan sökanden och en motpart, behandlar tingsrätten ärendet på samma sätt som andra tvistemål, dvs. vanligen vid tingsrättens sammanträde.

Behandlingsfaser

Sökanden lämnar in, skickar eller faxar sin ansökan med bilagor till tingsrättens kansli.
Ansökan kan för sökandens räkning lämnas in av någon annan.
I tingsrätten prövas ansökan först preliminärt. Om det behövs mera information eller ytterligare handlingar tar tingsrätten kontakt per brev eller telefon med sökanden.
Om ansökan berör även andra parter ber tingsrätten dessa lämna in ett yttrande, dvs. ett svar med anledning av ansökan.


Avgörande i kansli

Om ärendet enbart berör sökanden avgörs ärendet av handläggaren i kansliet på basis av de handlingar som lämnats in.

Också i sådana fall att ansökan berör andra parter avgörs ärendet i kansli om parterna samtycker eller saken trots möjliga meningsskiljaktigheter är helt klar.


Avgörande i sammanträde

Beroende på ärendets natur kallar tingsrätten både sökanden och motparten i ett stridigt ansökningsärende antingen till förberedande sammanträde eller huvudförhandling. Vittnen kan höras endast vid huvudförhandling.

Domaren avgör ärendet antingen genast efter sammanträdet och meddelar avgörandet muntligt till parterna, eller meddelar den dag då avgörandet ges i kansliet.

I ett stridigt ansökningsärende kan den förlorande parten bli tvungen att ersätta den andra mot partens rättegångskostnader.


Avgörande

Tingsrättens avgörande postas till sökanden. Sökanden kan också om han så önskar avhämta det på tingsrättens kansli.


Avgift

Tingsrätten uppbär av sökanden en avgift för behandlingen.


 
Publicerad 11.7.2019