Adoptionsärenden

Ansökan om fastställande av en inhemsk adoption ska göras skriftligen till tingsrätten i sökandenas hemkommun.

Den som vill adoptera ett barn ska begära adoptionsrådgivning hos hemkommunens socialväsende eller hos en adoptionsbyrå som har beviljats tillstånd till detta. Tillhandahållaren av adoptionsrådgivning ska ge en skriftlig utredning om att adoptionsrådgivning har lämnats. Utredningen ska fogas till ansökan om fastställande av adoption.

För internationell adoption krävs oftast tillstånd från adoptionsnämnden. Den som vill adoptera ett barn som är bosatt i en främmande stat ska i regel begära internationell adoptionstjänst.

För mer information om adoption kan du kontakta det kommunala socialväsendet.

Adoption av en person som har uppnått myndighetsåldern kan fastställas, om det har utretts att personen som minderårig har vårdats och uppfostrats av adoptionssökanden eller att det mellan personen och sökanden annars när personen var minderårig uppstod en fast relation som är jämförbar med ett förälder−barn-förhållande. För adoption av en person som uppnått myndighetsåldern behövs inte adoptionsrådgivning, utan sökanden ska lämna in en fritt formulerad ansökan som innehåller ett samtycke av den som ska adopteras.


 
Publicerad 11.7.2019