Skilsmässa

Ett äktenskap kan dömas att upphöra genom ett beslut av domstolen (äktenskapsskillnad). Det är möjligt att få skilsmässa efter en betänketid på sex månader eller utan betänketid, om makarna utan avbrott har bott åtskils de två senaste åren. Domstolen utreder inte orsakerna till ansökan om äktenskapsskillnad i samband med handläggningen av ärendet.

En ansökan om äktenskapsskillnad ska lämnas in skriftligen hos tingsrätten. Ansökan kan lämnas in av makarna gemensamt eller av någondera maken. Ansökan kan lämnas in till tingsrättens kansli eller skickas till tingsrätten per post, fax eller e-post.

Om den ena maken ansöker om skilsmässa ensam, ska tingsrätten delge ansökningen den andra maken, och bereda honom eller henne tillfälle att skriftligen yttra sig om den. Skilsmässa beviljas dock alltid när en ansökan om detta har lämnats in.

Skilsmässa efter betänketiden

Om makarna har lämnat in en gemensam ansökan, räknas betänketiden från det att makarnas gemensamma ansökan inlämnades eller inkom till tingsrätten. Om ansökan lämnades in av den ena maken ensam, räknas betänketiden från det att ansökan delgavs den andra. Tingsrätten ska underrätta parterna om att betänketiden har börjat och meddela vad de ska göra för att skilsmässan ska träda i kraft slutligt.

När betänketiden har löpt ut kan makarna tillsammans eller den ena av dem yrka att de döms till skilsmässa. Detta yrkande ska dock framställas inom ett år från betänketidens början. Yrkandet lämnas in på samma sätt som ansökan om skilsmässa.

Skilsmässa utan betänketid

Makarna kan få skilsmässa utan betänketid, om de utan avbrott har bott åtskils de två senaste åren. Makarna ska exempelvis genom ett utdrag ut befolkningsregistret visa att de bor åtskils.

Andra frågor som behandlas i samband med skilsmässa

I samband med ansökan om skilsmässa, kan makarna yrka att tingsrätten fattar beslut om

  • samlevnadens upphörande och vilkendera av makarna som tills vidare ska få bo kvar i det gemensamma hemmet
  • vårdnad om barn och umgängesrätt samt barns boende
  • underhåll för barn eller maken
  • förordnande av en skiftesman för förrättning av avvittringen

De ovan nämnda frågorna kan dock också föras till tingsrätten för avgörande som separata ärenden.

Föräldrarna kan sinsemellan komma överens om frågor som gäller barn. Föräldrarna kan också avgöra frågor som gäller barn genom att ingå ett avtal om dessa ärenden hos barnatillsyningsmannen. Socialmyndigheterna fastställer avtalet, varefter det är lika giltigt som ett domstolsbeslut. Ett sådant avtal är dock inte verkställbart.

Råd i rättsliga frågor som gäller skilsmässa ges av de statliga rättshjälpsbyråerna, privata advokater och andra jurister.Delning av egendom

Avvittringen, det vill säga delningen av egendomen, kan förrättas efter att skilsmässoärendet har inletts vid tingsrätten. Makarna kan sinsemellan avtala om delningen av egendomen Om makarna inte själva kan komma överens om delningen av egendomen, kan tingsrätten på ansökan förordna en skiftesman som förrättar avvittringen. Skiftesmannen har rätt att få ett arvode och ersättning för sina kostnader från makarna.

Ett registrerat partnerskap

Ett registrerat partnerskap kan upplösas genom tingsrättens beslut. På dessa fall tillämpas bestämmelserna om skilsmässa.


 
Publicerad 11.7.2019