Ärenden som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt


Behandling vid tingsrätten

Föräldrarna kan be tingsrätten fatta beslut om vårdnaden om gemensamma minderåriga barn, umgängesrätt, barns boende och underhåll för barn. Denna ansökan kan lämnas in i samband med ansökan om skilsmässa eller som ett separat ärende. Tingsrätten kan på ansökan ändra ett tidigare beslut om frågor som gäller barnen, om det efter beslutet har skett avgörande förändringar i barnens eller föräldrarnas omständigheter eller om det annars finns skäl till detta.

Om föräldrarna är oeniga, behandlas frågan vid tingsrätten. Föräldrarna kallas först in till ett förberedelsesammanträde. I samband med behandlingen av ärendet kan tingsrätten begära en utredning av familjens situation från socialmyndigheten, om inte ärendena kan redas ut vid förberedelsen. Utredarna gör ett hembesök hos föräldrarna, utreder barnets åsikt och skaffar vid behov information från andra myndigheter.

Föräldrarna kan också under rättegångens lopp ingå förlikning i ärendet. I detta fall meddelar domaren ett beslut som motsvarar vad som har överenskommits och behandlingen av ärendet avslutas.

Efter att socialmyndigheternas utredning har kommit in kallas föräldrarna in till huvudförhandling, där det även är möjligt att höra vittnen. Efter huvudförhandlingen meddelar tingsrätten sitt beslut.

Avtal hos barnatillsynsmannen

Huvudregeln är att föräldrarna ingår ett avtal om vårdnad om barn och umgängesrätt, barns boende samt underhåll för barn hos barnatillsynsmannen. Socialnämnden inom barnets hemort fastställer avtalet, varefter det är lika giltigt som ett domstolsbeslut.


Medling i familjefrågor

Om föräldrarna inte kan enas om frågor som gäller deras barn, kan de även använda sig av den avgiftsfria kommunala medlingstjänsten. Vid medling i familjefrågor hjälper en medlare föräldrarna att finna en försonlig lösning i tvisten.

Medlarna är i regel anställda vid familjerådgivningen eller andra anställda vid socialväsendet. Dessutom tillhandahålls medlingstjänster av kyrkans familjerådgivningscentraler och andra instanser som beviljats tillstånd till detta.

Medlingen är konfidentiell.

Medling i vårdnadstvister vid tingsrätten med hjälp av ett sakkunnigbiträde

Medling i vårdnadstvister kan ordnas även vid tingsrätten. Medlaren är en domare som är insatt i familjefrågor och domaren bistås av en sakkunnig som är förtrogen med frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling. Medlaren kan inte vara samma domare som behandlar ärendet vid en rättegång i vårdnadstvisten. Det är avgiftsfritt för föräldrarna att använda sig av ett sakkunnigbiträde.

Föräldrarna tillsammans eller en av föräldrarna kan ansöka om medling i tingsrätten. Ansökan kan formuleras fritt, men tingsrätten har också färdiga ansökningsblanketter. I ansökan ska anges parternas namn och kontaktuppgifter, vilka frågor medling önskas i samt en kort redogörelse för tvisten.

Också en fråga som redan behandlas vid rättegång kan överföras till medling. I detta fall avbryts rättegången tills medlingen har slutförts.

Medlingen är fri till formen och består i huvudsak av diskussioner och förhandlingar. Medlaren och sakkunnigbiträdet kan också förhandla med parterna separat.

Medlingen ska genomföras snabbt. Målet är att medlingssammanträdet ordnas inom sex veckor från det att beslutet om att inleda medling har fattats.

Medlaren kan stadfästa avtalet som ingåtts vid medlingen, varvid det blir verkställbart.


 
Publicerad 11.7.2019