Arvsfrågor

Förordnande av skiljeman

  • Om delägarna i ett dödsbo eller makar som är på väg att skilja sig inte kan enas om hur den delbara egendomen ska delas, förordnar tingsrätten på ansökan en skiftesman att sköta delningen.
  • Till skiftesman kan förordnas en advokat, ett allmänt rättsbiträde eller vem som helst som är kompetent för uppgiften. Till skiftesman förordnas i allmänhet den person som sökanden föreslår. Denna person måste dock vara opartisk i förhållande till alla parter. I samband med ansökan ska lämnas ett skriftligt samtycke av den föreslagna skiftesmannen.
  • Ansökan om förordnande av en skiftesman kan göras av vilken delägare i ett dödsbo som helst eller av endera maken, och ansökan behöver inte motiveras.
  • En skiftesman har rätt att få ett arvode och ersättning för sina kostnader av dödsboets medel om det i dödsboet inte finns medel från den som ansökt om skiftesman eller, i en skilsmässosituation, från makarna.
  • Delningen kan klandras vid tingsrätten.

Var görs ansökan om skiljeman

  • Vid delning av ett dödsbo ska ansökan lämnas till tingsrätten i den avlidnes hemkommun.
  • Vid delning av egendomen efter en skilsmässa ska ansökan lämnas till tingsrätten i någondera makens hemkommun.

Övriga arvsfrågor

  • Testamentet behöver inte längre bevakas vid domstol. Det räcker med att testamentet delges arvingarna.
  • Bouppteckningen sänds till skatteverket.
 
Publicerad 11.7.2019