Företagssanering

Ärenden som gäller saneringsförfarandet behandlas av den domstol inom vars domkrets gäldenärens förvaltning huvudsakligen sköts. Ärenden som gäller saneringsförfarandet för ett dotterbolag inom en koncern behandlas dock vid den domstol där moderbolagets saneringsärende är anhängigt.

Ärenden som gäller företagssanering behandlas inte vid alla tingsrätter, så när det gäller dessa ärenden skiljer sig domkretsarna åt från normala domkretsar.


 
Publicerad 11.7.2019