Ingångssidan » Nämndemän

Nämndemän

Tingsrätterna har lekmannamedlemmar eller nämndemän, som vid sidan av sitt eget arbete deltar i tingsrättens sammanträden.

Nämndemän deltar i vissa brottmål i tingsrättens avgörande. Tingsrättens sammansättning med nämndemän består av en ordförande, dvs. tingsrättens ordinarie domare, och två nämndemän. Nämndemännen har självständig beslutanderätt när målet avgörs och vid behov avgörs målet genom omröstning, varvid majoritetens ståndpunkt vinner. Om rösterna faller jämnt segrar i ett brottmål den ståndpunkt som är lindrigare ur den åtalades synpunkt och i övriga mål den ståndpunkt som ordföranden understött.

Kommunfullmäktige utser nämndemännen för fyra år i sänder. I varje kommun utses minst två nämndemän och i större kommuner betydligt fler. Nämndemännen ska så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, köns-, språk- och yrkesfördelning.

Nämndemännen ska vara finska medborgare. Till uppgiften kan inte väljas personer som är yngre än 25 år eller personer som fyllt 63 år. Personer med en tjänst vid en domstol eller en straffanstalt och inte heller personer som sköter åklagar-, advokat- eller polisuppgifter kan sitta som nämndeman.

En nämndeman svär domareden eller avger motsvarande försäkran innan perioden börjar.

För varje nämndeman ska om möjligt ordnas ett sammanträde ungefär en gång i månaden, dvs. 12 sammanträden i året. Tingsrätten betalar nämndemännen ett sammanträdesarvode samt ersätter utebliven inkomst.

 
Publicerad 6.10.2014