Tvistemål

I tvistemål är det fråga om att lösa meningsskiljaktigheter mellan enskilda människor eller företag på ett opartiskt sätt i domstolen. Tvisten kan gälla till exempel skadestånd, arv, hävande av ett köp eller hyran för en lägenhet. Tingsrätten kan ge utsökningsbara domar även när det gäller ostridiga krav av betalning eller vräkning.

Stämningsansökan

Ett tvistemål blir anhängigt när en skriftlig stämningsansökan, som käranden har skickat, kommer in till tingsrättens kansli. Stämningsansökan kan inlämnas också på elektronisk väg.

I stämningsansökan ska nämnas domstolens namn, parternas dvs. kärandens och svarandens samt ombudens och vittnenas namn och kontaktinformation.

I stämningsansökan lägger käranden fram vad han eller hon kräver av svaranden och på vilka grunder. Till stämningsansökan ska fogas det avtal eller det dokument som kravet eventuellt grundar sig på. Käranden ska också uppge vilken bevisning, dvs. skriftliga bevis och/eller personbevisning, det finns. Han kan också yrka på ersättning för rättegångskostnader.

Av käranden i ett tvistemål uppbärs en rättegångsavgift. Om parten inte klarar av kostnaderna för rättegången, kan dessa under vissa förutsättningar betalas av statens medel (Rättshjälp).

Är det fråga om ett enkelt ostridigt fordringsmål eller t.ex. en vräkning, behöver grunderna som framläggs i stämningsansökan inte vara lika detaljerade som vid stridiga ärenden. Då behöver man inte heller uppge bevis i stämningsansökan.

Ansökan i e-tjänsten

I justitieförvaltningens e-tjänst kan fordringsägaren inlämna sin stämningsansökan för oomtvistade skuldfordringar till behandling i tingsrätten, följa behandlingen av sin stämningsansökan i tingsrätten och inhämta beslutet genom tjänsten.

Instanser som lämnar in ett stort antal stämningsansökningar, t.ex. professionella inkassobyråer, kan också skicka in ansökan med hjälp av det särskilda systemet för förmedling av meddelanden.


 
Publicerad 9.7.2019