Beredning av tvistemål

I beredningen av ärendet undersöker handläggaren stämningsansökan och ber vid behov om ytterligare utredning.

Efter att ha undersökt stämningsansökan utfärdar domstolen en stämning, i vilken svaranden uppmanas att inom utsatt tid ge ett skriftligt svaromål. I stämningen ges käranden anvisningar om vad som ska nämnas i svaromålet. Stämningen skickas till svaranden per post eller levereras av stämningsmannen.

Om svaranden motsätter sig talan, fortsätter behandlingen vid muntlig förberedelse. Detta sker vid ett särskilt förberedelsesammanträde, till vilken parterna i tvisten kallas. Vid förberedelsen utreds de omständigheter beträffande vilka parterna i tvisten är oense. Dessutom utreds möjligheterna att lösa saken genom förlikning. Om man vid sammanträdet når förlikning, fastställs denna av tingsrätten, och saken är därmed slutgiltigt avgjord. Om förlikning inte kan nås, avslutas den muntliga förberedelsen och saken överförs till huvudförhandling.

Parterna ska förbereda sig ordentligt för förberedelsesammanträdet. De ska ha med sig alla skriftliga bevis som de åberopar. De ska också veta vem de vill att hörs som vittnen. Frågorna som ställs vid förberedelsesammanträdet kan vara mycket detaljerade och parterna ska kunna besvara dem. Om behandlingen måste uppskjutas på grund av en parts försummelse, kan han eller hon åläggas att ersätta de kostnader som föranleds av uppskjutandet.

I vissa fall kan också stridiga tvistemål avgöras omedelbart efter den skriftliga förberedelsen. En förutsättning är att parterna ger sitt samtycke till detta och att det är klart onödigt att huvudförhandling ordnas. En orsak till detta kan vara t.ex. att inga vittnen ska höras i saken.

Även den muntliga förberedelsen kan i vissa fall lämnas bort och då kan målet överföras till huvudförhandling direkt efter den skriftliga förberedelsen. Muntliga förberedelser kan också ordnas i form av telefonförhandlingar, t.ex. då parterna bor långt från domstolsorten.

Om något svaromål inte har inkommit, avgör tingsrätten ärendet utan fortsatt förberedelse. I detta fall kallas avgörandet tredskodom, och den meddelas i tingsrättens kansli utan att käranden eller svaranden behöver kallas till domstolens sammanträde. En tredskodom kan verkställas omedelbart och fordringsägaren kan inlämna den till utmätningsmannen. Tingsrätten sörjer inte för verkställigheten av domen, utan borgenären bör själv kontakta svaranden och utsökningsväsendet.

En svarande mot vilken en tredskodom har meddelats, har rätt att söka ändring i domen inom inom 30 dagar från det att han fick del av den. Detta förfarande kallas återvinning. I ett sådant fall går saken till behandling i sammanträde, där saken behandlas i grunden och alla bevis tas emot.

 
Publicerad 6.9.2017