Huvudförhandling

I enkla ärenden kan huvudförhandlingen hållas genast efter det förberedande sammanträdet. I mera komplicerade ärenden, där det finns vittnen, hålls huvudförhandlingen vid en tidpunkt som avtalas separat.

Först redogör ordföranden för resultatet av förberedelsen och parternas yrkanden. Efter detta ska käranden och svaranden mer detaljerat motivera sina yrkanden. Därefter går man igenom de skriftliga bevisen och hör vittnen. Huvudförhandlingen slutar med parternas slutplädering, i vilken de lägger fram sin uppfattning om hur ärendet borde avgöras.

Parterna ska förbereda sig ordentligt. Det är viktigt att allt som är väsentligt i saken tas upp. Vid huvudförhandlingen får man inte längre åberopa nya omständigheter eller sådana bevis som inte har åberopats vid förberedelsen, om det inte finns en giltig orsak till att de inte har åberopats. Huvudförhandlingen kan enbart i undantagsfall uppskjutas. Man ska infinna sig i god till tingsrättens sammanträde.

Oftast är den domare som har lett förberedelsen ordförande vid huvudförhandlingen och han eller hon avgör ärendet på egen hand. Vid behov kan huvudförhandlingen hållas i en sammansättning med tre domare.

 
Publicerad 9.7.2019