Brådskandeförklaring av ett ärende

En part kan yrka att tingsrätten förklarar hans eller hennes ärende brådskande. Ett ärende kan förklaras brådskande enbart i undantagsfall om det finns synnerligen vägande skäl. Vid prövningen om ett ärende ska förklaras brådskande beaktas bland annat hur länge rättegången redan har pågått, ärendets natur och dess betydelse för parten. Parten ska lämna in en skriftlig ansökan där han eller hon anger de omständigheter som yrkandet om brådskandeförklaring grundar sig på. Ärendet avgörs av tingsrättens domare. Ärenden som har förklarats brådskande ska behandlas i tingsrätten utan ogrundat dröjsmål före andra ärenden.


 
Publicerad 11.7.2019