Avgörande

I ett tvistemål ges avgörandet antingen genast efter sammanträdet eller senare i kansli, varvid parterna kan få läsa avgörandet där. På begäran kan avgörandet ställas till parterna, till exempel per e-post. Avgörandet kallas dom eller beslut.

Den som inte är nöjd med avgörandet får söka ändring genom besvär hos hovrätten enligt anvisningarna som fogats till avgörandet.

Om avgörandet inte överklagas inom utsatt tid, vinner det laga kraft, dvs. blir slutligt.

Tingsrätten verkställer inte beslutet utan parten ska själv kontakta motparten eller utsökningen.

 
Publicerad 9.7.2019