Avgörande

I ett tvistemål ges avgörandet antingen genast efter sammanträdet eller senare i kansli, varvid parterna kan få läsa avgörandet där. Avgörandet kallas dom eller beslut. Avgörandet tillställas parterna på begäran, till exempel per e-post.

Den som inte är nöjd med avgörandet får söka ändring genom besvär hos hovrätten enligt anvisningarna som fogats till avgörandet.

Om avgörandet inte överklagas, får det laga kraft. För att verkställa domen kan man vid behov tillgripa utsökning.

 
Publicerad 6.9.2017