Hur går medlingen till?

För att medlingen ska lyckas är det viktigt parterna har en genuin vilja att uppnå förlikning i ärendet. Medlaren har inte till uppgift att avgöra tvisten, utan att hjälpa parterna att själva hitta en lösning på tvistefrågorna.

Medlingssammanträdet ska ordnas så snart som möjligt. För medlingen reserveras i regel en hel dag. I allmänhet strävas det efter att medlingen kan genomföras under en dag, men det är dock möjligt att fortsätta medlingen i flera dagar.

Medlingsprocessen består av ett inlednings-, utrednings-, förhandlings- och avslutningsskede. I utredningsskedet ska medlaren genom att ställa frågor utreda ärendets bakgrund, orsakerna till tvisten och parternas intressen i ärendet. Medlingen genomförs i regel genom förhandlingar, där alla parter är närvarande. Vid behov kan medlaren dock också diskutera med parterna skilt för sig.

Medling är i princip en offentlig process, men i praktiken är det ytterst sällsynt att utomstående är närvarande vid medlingen. Parterna kan också begära att medlingen genomförs utan att allmänheten är närvarande. De förhandlingar som medlaren för separat med bara en av parterna är dock alltid konfidentiella och dessa förhandlingar är inte öppna för allmänheten.

 
Publicerad 11.7.2019