Summariska tvistemål

Summariska tvistemål är sådana ostridiga ärenden som tingsrätten avgör i skriftligt förfarande. Till dessa hör ostridiga fordringsärenden, såsom hyresfordringar, konsumentkrediter samt telefon- och elräkningar och ärenden som gäller vräkning och återställande av besittning eller ett rubbat förhållande.

Ett summariskt tvistemål kan inledas i tingsrätten genom en mindre omfattande stämningsansökan. Användning av en mindre omfattande stämningsansökan förutsätter att käranden (det vill säga borgenären) har meddelat att han eller hon anser att saken är ostridig.

Från och med den 1 september 2019 måste andra än privatpersoner som agerar i egen sak använda justitieförvaltningens e-tjänster i summariska tvistemål. Stämningsansökan ska lämnas in till tingsrätten med hjälp av justitieförvaltningens e-tjänst eller det informationssystem som byggts upp för detta ändamål (Santra). Stämningsansökningar som lämnats in på något annat sätt kommer i normala fall att avvisas. I undantagsfall kan en stämningsansökan lämnas in i pappersform eller per e-post.

Privatpersoner kan i sin egen sak lämna in en summarisk stämningsansökan via justitieförvaltningens e-tjänst, per e-post eller i pappersform.

Från och med den 1 september centraliseras behandlingen av summariska tvistemål till Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter.

Den behöriga tingsrätten i ett summariskt tvistemål bestäms i regel enligt svarandens hemkommun eller vanliga vistelseort.

 
Publicerad 12.9.2019