Undantag från skyldigheten att använda e-tjänsten

I undantagsfall kan en stämningsansökan lämnas in i pappersform eller som bifogad fil per e-post, om det inte är möjligt att använda e-tjänsterna. Domstolen avgör om e-tjänsterna måste användas.

Undantagsfall för användarna av justitieförvaltningens e-tjänster och Santra:

1. Stämningsansökan som gäller sådana valutafordringar eller yrkanden på kreditränta som är bundna vid två månaders Euribor.

2. Stämningsansökan där det inte ingår något yrkande på fordringar eller rättegångskostnader (t.ex. ansökan som gäller enbart vräkning).

Undantagsfall för användarna av justitieförvaltningens e-tjänster:

1. Stämningsansökan med flera sökanden.

Vissa frågor som måste beaktas när man lämnar in en elektronisk stämningsansökan:

Bilagor

Om lagen eller tingsrätten förutsätter att det till stämningsansökan ska bifogas ett dokument (t.ex. ett löpande skuldebrev) kan sökanden inte i princip åläggas att använda e-tjänster. Användning av e-tjänsterna rekommenderas dock även i dessa fall och sökanden kan ställa bilagorna till tingsrätten separat per e-post eller med posten. Om sökanden självmant bifogar en fullmakt eller ett utdrag ur handelsregistret är inte i princip en grund för att göra undantag i skyldigheten att använda e-tjänsterna. Avtalsvillkoren för ett snabblån behöver bifogas endast då tingsrätten förutsätter detta.

Kombinerade käromål

Med kombinerade käromål avses en stämningsansökan med flera svaranden eller fordringar. I samma stämningsansökan kan vara t.ex. flera svaranden och olika fordringar som alla svaranden inte svarar för eller flera svaranden som svarar för olika stora andelar av fordringen.

Att det är fråga om ett kombinerat käromål är vanligen inte ett hinder för att använda e-tjänsterna. Yrkandena kan läggas fram t.ex. enligt följande: yrkanden 1-5 som gäller svarande A, yrkanden 6-10 som gäller svarande B och yrkanden 11-15 som gäller solidariskt ansvar. I motiveringsfältet kan det preciseras att yrkandena 1-5 gäller svarande A, yrkanden 6-10 gäller svarande B och yrkandena 11-15 gäller solidariskt ansvar, dvs. förutom svarandena A och B även svarande C.

Maximiantalet tecken i textfälten

Teckenantalet i stämningsansökan textinnehåll kan bli stort t.ex. vid kombinerade käromål. Även omfattande stämningsansökan med flera fordningsposter överförs i sin helhet till tingsrättens informationssystem. Det maximala antalet tecken i motiveringsfältet får dock inte överskridas. Det maximala antalet tecken i Santra är 32 700 och i e-tjänsterna 20 000.

Uppgift om svarandens kommun

I en elektronisk stämningsansökan måste man ange både domstolskod och uppgift om svarandens kommun. Stämningsansökan överförs i systemet till rätt tingsrätt på basis av uppgiften om kommun. Sökanden är skyldig att ta reda på svarandens aktuella kontaktuppgifter. Om detta inte lyckas kan uppgiften om kommun antecknas t.ex. enligt vad som i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem anges som senaste hemort. Om kommunkoden saknas inleds ärendet vid den tingsrätt vars domstolskod sökanden har angett i stämningsansökan.

 
Publicerad 1.9.2019