Parter och vittne

Parter

Åklagaren

Åklagaren åtalar den misstänkte och yrkar straff för honom. Mera om åklagarens uppgifter på webbplatsen för åklagarväsendet.

Den åtalade

Svaranden, den åtalade, är den person för vilken åklagaren yrkar straff. Tingsrätten meddelar i stämningen om den åtalade måste infinna sig till rättegången personligen eller om han eller hon får anlita ett rättegångsombud. Om svarandens närvaro inte är nödvändig för utredningen av målet exempelvis för att han eller hon har erkänt gärningen vid förundersökningen, kan målet i sin helhet behandlas vid tingsrättens sammanträde dvs. huvudförhandling utan svarandens närvaro. Svaranden har dock alltid rätt att vara närvarande vid huvudförhandlingen om han eller hon så vill.

Målsägande

Målsäganden är den som blivit offer för det misstänkta brottet eller som har lidit skada. Målsäganden kan yrka skadestånd av gärningsmannen. Målsäganden behöver inte alltid vara närvarande vid rättegången, eftersom åklagaren oftast framställer ersättningsyrkandena på dennes vägnar. Målsäganden kallas till huvudförhandlingen, om det behövs för att saken ska bli utredd. Åklagaren vill ofta höra målsäganden personligen i bevissyfte. Detta gäller speciellt våldsbrott. I dessa fall får målsäganden en liknande ersättning för deltagande i rättegång som ett vittne. I annat fall får målsäganden själv bestämma om han vill närvara vid huvudförhandlingen. I rättegången måste målsäganden hålla sig till sanningen.

Vittne

Ett vittne är en person vars iakttagelser eller sakkännedom kan vara till hjälp när man försöker utreda ärendet. Vittnets uppgift är att berätta det han säkert minns av händelserna och det han själv iakttagit. Vittnet företräder inte någondera parten, och ska därför när han avger sitt vittnesmål inte tänka på någondera partens fördel i rättegången. Ett vittne kan vägra att vittna om en nära släkting är svarande i målet. Kallelsen till domstolen måste dock alltid iakttas och vägran att vittna ska meddelas vid huvudförhandlingen. Vittnet får dagtraktamente samt ersättning för förlorad inkomst på grund av rättegången och för resekostnader.

 
Publicerad 15.8.2019