Ovillkorligt fängelsestraff och samhällstjänst

Ett fängelsestraff som döms ut är minst 14 dagar och högst 12 år eller, om det är frågan om flera brott, högst 15 år. När det utdömda fängelsestraffet är längre än två år, är straffet alltid ovillkorligt och avtjänas i fängelse. En kortare straff kan vara villkorlig. Personer under 18 år döms inte till ovillkorligt fängelse annat än i undantagsfall. En fånge som avtjänar fängelsestraff blir vanligen villkorligt frigiven innan han eller hon har avtjänat hela sitt straff. Mer information om detta finns på fångvårdsväsendets webbplats. Livstids fängelsestraff innebär i princip att den dömde måste tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Helsingfors hovrätt kan dock tidigast efter 12 års fängelse (i fråga om unga förbrytare efter 10 år) besluta om villkorlig frigivning av en livs-tidsfånge.Dessutom upphör fängelsestraffet, om republikens president benådar den dömde. Mera om benådning på justitieministeriets sidor.


Samhällstjänst

I stället för fängelsestraff kan samhällstjänst dömas ut. Den dömde ska då arbeta för samhället. Detta förutsätter att straffet är fängelse i högst 8 månader och att den dömde är lämplig för och samtycker till samhällstjänst. Lämpligheten utreds av Brottspåföljdsmyndigheten och det slutliga avgörandet om samhällstjänsten görs av domstolen.

Maximalt kan samhällstjänsten uppgå till 200 timmar. Till exempel ett fängelsestraff på tre månader förvandlas till 90 timmars samhällstjänst. I detta fall ska samhällstjänsten pågå i 3 månader. Avsikten är att den dömde avtjänar sitt straff under lika lång tid som fängelsestraffen. Därför godkänns det inte att han utför tjänsten på till exempel tio dagar. Också en förseelse i tjänsten, som en försening eller berusning, kan leda till att den återstående samhällstjänsten förvandlas tillbaka till fängelsestraff, som ska avtjänas i fängelse.

Om ett villkorligt fängelsestraff överstiger ett år kan samhällstjänst dömas ut som tilläggspåföljd.

 
Publicerad 12.9.2017