Julkisuusperiaate oikeudenkäynnissä

Julkisuusperiaate oikeudenkäynnissä merkitsee sitä, että oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Jokaisella on siten oikeus olla läsnä asian julkisessa käsittelyssä ja saada tieto julkisista oikeudenkäyntiasiakirjoista.

Julkisuudesta voidaan kuitenkin tärkeiden syiden niin vaatiessa poiketa. Laissa on suoraan määrätty eräät oikeudenkäynnissä esiintyvät tiedot salassa pidettäviksi. Tuomioistuin voi lisäksi laissa säädettyjen edellytysten vallitessa määrätä asian käsiteltäväksi yleisön läsnä olematta ja määrätä myös oikeudenkäyntiasiakirjat tarpeellisin osin salassa pidettäviksi. Myös tuomioistuimen ratkaisun julkisuutta voidaan rajoittaa. Vastaajan nimi, hänen syykseen luettu rikos sekä tuomittu rangaistus ovat kuitenkin aina julkisia tietoja.

 
Julkaistu 11.7.2019