Riita-asiat

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, perintöriidasta, kaupan purkamisesta, tai huoneiston vuokrasta. Käräjäoikeudet antavat ulosottokelpoisia tuomioita myös riidattomissa velkomis- ja häätöasioissa.

Riita-asia tulee vireille, kun kantajan lähettämä kirjallinen haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemuksen voi lähettää myös sähköisesti.

Haastehakemuksessa on ilmoitettava tuomioistuimen nimi, asianosaisten eli kantajan ja vastaajan sekä heidän asiamiestensä ja todistajien nimet ja yhteystiedot.

Haastehakemuksessa kantaja esittää, mitä hän vaatii vastaajalta ja millä perusteella. Haastehakemukseen on liitettävä se sopimus tai muu asiakirja, johon vaatimus mahdollisesti perustuu. Kantajan on myös ilmoitettava asiaan liittyvä todistelu eli kirjalliset todisteet ja/tai henkilötodistelu. Myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista voidaan vaatia.

Riita-asian kantajalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Jos asianosainen ei suoriudu oikeudenkäynnistä aiheutuvista kustannuksista, nämä voidaan tietyin edellytyksin maksaa valtion varoista (oikeusapu).

Jos kysymyksessä on yksinkertainen riidaton velka-asia tai esimerkiksi häätö, haastehakemuksen perustelujen ei tarvitse olla niin yksityiskohtaiset kuin riitaiseksi tiedetyssä asiassa. Myöskään todistelua ei tarvitse ilmoittaa haastehakemuksessa.

Hakemus sähköisen asiointipalvelun avulla

Oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun avulla velkoja voi toimittaa riidattomia velkasaatavia koskevan haastehakemuksensa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, seurata haastehakemuksensa käsittelyä ja hakea ratkaisunsa.

Paljon haastehakemuksia tekevät tahot, kuten ammattimaiset perintätoimistot voivat lähettää hakemuksen myös erityistä suljettua tiedonvälitysjärjestelmää käyttäen.


 
Julkaistu 5.8.2019