Summaarinen riita-asia

Summaarisella riita-asialla tarkoitetaan sellaista riidatonta asiaa, jonka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Summaarisia riita-asioita ovat riidattomat velkomisasiat, esimerkiksi vuokrasaatavat, kuluttajaluotot sekä puhelin- ja sähkölaskut, ja häätöä sekä hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista koskevat riidattomat asiat.

Summaarisen riita-asian voi panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppean haastehakemuksen käyttö edellyttää kantajan eli velkojan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.

Sähköinen asiointi tulee summaarisessa riita-asiassa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille 1.9.2019 lukien. Haastehakemus on toimitettava käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra). Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta. Poikkeustilanteissa haastehakemus voidaan kuitenkin toimittaa paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.

Yksityishenkilöt voivat toimittaa omassa asiassaan summaarisen haastehakemuksen oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun välityksellä, sähköpostin liitetiedostona tai paperisena.

1.9.2019 alkaen summaarisia riita-asioita käsitellään Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa.

Toimivaltainen käräjäoikeus summaarisessa riita-asiassa määräytyy lähtökohtaisesti vastaajan kotikunnan tai vakituisen asuinpaikan perusteella.


 
Julkaistu 12.9.2019